Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka
Akreditace: MPSV ČR
2015/0684-SP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 22. 1. 2019 Číslo kurzu (VS): 19325
Tisk
Čas konání: 9:30 - 17:00 Cena bez DPH: 1950 Kč
Místo konání: Plzeň Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Central, nám. Republiky 33, Plzeň
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen především pracovníkům měst a obcí, kteří buď přímo vykonávají veřejné opatrovnictví, nebo pracují s duševně postiženými v rámci své úřední agendy. Seminář je také velmi vhodný přímo pro zástupce obcí (starosty), kteří výkon veřejného opatrovnictví vykonávají přímo.
V rámci semináře je věnován velký prostor otázkám, které v rámci tématu vznese sám posluchač, proto je vhodné si s sebou přinést již konkrétní příklady a dotazy k řešení.
Seminář se nezaměřuje na otázky z pohledu sociálních služeb (k tomu slouží seminář "Vybrané otázky z opatrovnictví pro pracovníky sociálních služeb"), protože jde o odlišný pohled na danu tématiku.

Přínos kurzu:

Obce pokračují ve výkonu opatrovnictví (jak dříve, tak i po účinnosti nového občanského zákoníku). Jejich činnost by měla být upravena zákonem o veřejném opatrovnictví. Vzdělávací program reaguje na skutečnost, že veřejné opatrovnictví zahrnuje v praxi nejen sociální práci s klientelou, která nemá dostatek duševních schopností, ale  že vyžaduje také znalosti v širších souvisejících oblastech, kterými jsou např. zdravotnické služby, dluhová problematika, sociální služby, sociální zabezpečení, vedení účetnictví, správní a soudní řízení a mnoho dalších. Jde o činnost velmi rozmanitou a tím i o činnost, která nabízí mnoho otázek a možností různorodého řešení jednotlivých situací. Vzdělávací program si klade za cíl umožnit sjednocení pohledu na jednotlivé kazuistické případy, navrhnout možná řešení, upozornit na konfliktní místa v praxi veřejného opatrovnictví a na možnosti, jak se s nimi vyrovnat. 

Program kurzu:


1. Úvod

2. Základní zopakování nových pojmů. Diskuse k dotazům zaslaným před přednáškou

  • Právní osobnost, svéprávnost, omezení, právní jednání, právní podklady (NOZ, ZZŘS, OSŘ, ZSS). Diskuse k dotazům zaslaným před přednáškou

3. Praktické řešení příkladů vznikajících při veřejném opatrovnictví

  • Jednání v rámci zdravotnických služeb;  souhlas soudu s jednáním za opatrovance;  náležitosti smluv při poskytování sociálních služeb;  vyúčtování správy opatrovancových záležitostí; poskytování informací třetím osobám; změna rozsahu omezení;  opatrovancovy doklady; běžná správa v rukou opatrovance – co si pod tím představit;  běžná správa opatrovníka;  odpovědnost veřejného opatrovníka;  kontakt (a jeho prokazování) s opatrovancem; opatrovanec bez příjmů.

4. Zákon o veřejném opatrovnictví

  • Význam a smysl připravovaného zákona, vztah k NOZ a dalším právním normám.

5. Dopad omezení svéprávnosti

  • Smlouvy, finance, majetek; rodinné vazby, otázky statusu; pracovní schopnost; dědění, předběžné prohlášení; rozhodování o vlastním zdraví, pravomoci opatrovníka;jednání s veřejnou správou a jednání před soudem; jednání v rámci občanského soužití (spotřebitelské, kupní, obchodní, pojišťovnické, bankovní aj.); trestní odpovědnost

6. Závěr
 

Poznámka: