Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb
Akreditace: MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
Lektor: Ing. Helena Štvánová
Přihlásit
Termín konání: 6. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22366C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s aktuálním zněním stavebního zákona a příslušných souvisejících norem, a to zvláště s důrazem na praktické postupy stavebních úřadů. Cílem vzdělávacího programu je tak snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Legislativní rámec - O zákoně č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon přinášející mj. změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

2. Pojmy stavebního zákona

 • Stavba hlavní, soubor staveb. 
 • Vznik stavby. 
 • Zánik stavby. 
 • Stavební úřady –  příslušnost k rozhodování (změna příslušnosti).

3. Umísťování staveb

 • Soulad záměru s územně plánovací dokumentací (Změny na úseku územního rozhodování; Umísťování staveb):

    - Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu, 
    - stavební úřad jako dotčený orgán, 
    - změna formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu, 
    - stanovení doby platnosti závazného stanoviska, 
    - rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění.

 • Účastenství v územním a stavebním řízení:

    - Základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise,
    - přímé dotčení, 
    - postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o            ochraně přírody a krajiny, 
    - změny majetkoprávních podkladů v případě stavby na cizím pozemku, 
    - úmrtí účastníka řízení - dědicové, 
    - držitelé věcných práv – věcné břemeno, 
    - zástavní právo (hypotéka), 
    - právo stavby, 
    - insolvenční správce.

 • Společné rozhodnutí:

    - Společné územní rozhodnutí + EIA, 
    - společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 
    - společné územní rozhodnutí, stavební povolení a EIA, 
    - změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů, 
    - změna okruhu účastníků řízení.

 • Námitky v územním řízení:

    - Stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku, 
    - občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnota nemovitosti, úbytek                  oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy,            hluk, úbytek oblohové dostatečnosti, požadavky na umístění odstavných a parkovacích stání, stavby na            pozemku rodinného domu, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv,                snížení tržní hodnoty nemovitostí, 
    - soulad záměru s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou                   infrastrukturu a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

 • Formy umísťování staveb:

    - Územní rozhodnutí, 
    - společné územní a stavební řízení, 
    - zjednodušující postupy při umísťování staveb:

      a) územní souhlas, právní povaha, opravné prostředky, změna při přezkumu souhlasů, obsah, náležitosti

      b) veřejnoprávní smlouva (uzavírání, účinnost, třetí osoby)


4. Povolování staveb

 • Povolovací režimy (Povolování staveb). 
 • Změny u jednotlivých forem povolování staveb. 
 • Souhlas o provedením ohlášené stavby – změna okruhu staveb, souhlasy sousedů + přímé dotčení.

5. Kolaudace staveb


6. Novely souvisejících zákonů

 • Novely souvisejících zákonů, příp. očekávaný legislativní vývoj (aktuálně: zákon č. 403/2020 Sb., kterým byl změněn zákon č. 416/2009 Sb. (liniový zákon), stavební zákon a správní řád s postupy podle novelizovaných právních předpisů).

7. Závěr

 • Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy.

Poznámka:

Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb