Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
Akreditace: MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
Lektor: Ing. Veronika Jáglová
Přihlásit
Termín konání: 30. 1. 2020 Číslo kurzu (VS): 20293
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program je primárně určen těm úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své odborné činnosti věnují zejména vodohospodářským, vodoprávním potažmo i investičním činnostem.

Přínos kurzu:

Tento vzdělávací program si klade za cíl představit účastníkům z řad úředníků ÚSC činnosti a povinnosti spojené s provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a to při vědomí té skutečnosti, že současná doba klade na obce v této oblasti značně vysoké nároky, zejména v podobě nejen složitých a mnohovrstevnatých právních předpisů ale i dalších požadavků spojených zejména s financováním vodohospodářské infrastruktury.

Program kurzu:

1. Úvod, historie, srovnání se zahraničím a právní rámec v oboru VaK

 • Historie provozování VaK. 
 • Vývoj cen vodného a stočného. 
 • Srovnání přístupu, spotřeby vody a cen se zahraničím. 
 • Právní rámec pro provozování VaK.

2. Přístup k provozování v ČR

 • Jednotlivé modely provozování. 
 • Výhody a nevýhody jednotlivých modelů. 
 • Provozování VaK z pohledu zákona. 
 • Příklady dobré praxe v ČR.

3. Práva a povinnosti vlastníka a provozovatele

 • Povinnosti a práva vlastníka VaK. 
 • Způsoby jejich naplňování. 
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
 • Náležitosti smluvních vztahů mezi vlastníky a provozovateli. 
 • Náležitosti smluv s odběrateli.

4. Evidence vodohospodářského majetku

 • Majetková evidence VH majetku. 
 • Vybrané údaje z majetkové evidence (VÚME). 
 • Provozní evidence VH majetku. 
 • Vybrané údaje z provozní evidence (VÚPE). 
 • Aplikace MZe pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací – MPVaK.

5. Ceny pro vodné a pro stočné

 • Relevantní cenové předpisy. 
 • Jednosložková a dvousložková cena. 
 • Kalkulace ceny pro vodné a pro stočné. 
 • Členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů. 
 • Platby a poplatky dle zákona. 
 • Aplikace VSVaK - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce.

6. Obnova vodohospodářského majetku

 • Definice obnovy VH majetku. 
 • Plán financování obnovy – jeho obsah, náležitosti, přístup ke zpracování. 
 • Vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu.
 •  Příklady dobré praxe v ČR.

7. Prostředky na obnovu a nové investice

 • Vlastní zdroje vlastníka. 
 • Dotační programy. 
 • Komerční úvěry. 
 • Smluvní investice.
8. Závěr

Poznámka: