Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Přihlásit
Termín konání: 29. 10. 2024 Číslo kurzu (VS): 24158C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program je určen úředníkům ÚSC, kteří se zabývají ať již plánováním kontrol příspěvkových organizací obcí zřizovaných, či přímou realizací této kontrolní činnosti. 

Přínos kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC zastupující zřizovatele příspěvkové organizace s aktuálními předpisy, které stanovují oprávnění provést kontrolu, obsah a rozsah kontrol, práva a povinnosti kontrolovaných i kontrolujících osob, předepsanou formu závěrečných zpráv atd. V průběhu semináře budou předkládány doporučené vzory písemností.

Program kurzu:

 

1. Úvod - Přehled legislativního rámce

 • Zákon č. 250/2000 Sb.
 • Zákon č. 218/2000 Sb.
 • Zákon o finanční kontrole, prováděcí vyhláška – novela pro r. 2020.
 • Zákon o kontrole.
 • Zákon o obcích.
 • Vyhláška o schvalování účetních závěrek.

2. Závazné informace MFČR a MVČR

 • Aktuální metodická pomoc CHJ.
 • Metodická podpora interního auditora.
 • Stanoviska KAČR.

3. Specifické podmínky kontrol podle Zákona o finanční kontrole

 • Vymezení pojmů.
 • Působnost kontrolních orgánů – ÚSC, krajů, poskytovatelů dotací.

4. Veřejnosprávní kontrola u zřízené p.o. nebo u p.o. jako příjemce nebo žadatele dotace

 • Procesní pravidla.
 • Povinnost řídit se kontrolním řádem.
 • Práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího a osoby povinné.
 • Obsah, náležitosti a doručování protokolu o kontrole.

5. Ostatní druhy kontrol organizované zřizovatelem

 • Cíle těchto kontrol.
 • Způsob provádění kontrol.

6. Programy kontrol

 • Dotace, veřejné zakázky.
 • Nakládání s majetkem.
 • Soulad se zřizovací listinou.
 • Pohledávky, hospodářská činnost, náklady, daňová rizika, inventarizace, finanční hospodaření.
 • Vztahy mezi zřizovatelem a organizací.
 • Tvorba a použití fondů.
 • Porušení rozpočtové kázně.
 • Zaměření dle analýzy rizik pro různé typy p.o.

7. Vyhodnocení výsledků kontrol

 • Povinnost zveřejnění u VSK.
 • Informace na MFČR, aktuální stanoviska vydaná v r. 2020.
 • Roční zprávy, změny předpisů k 1.1.2020, zpětná vazba a kontrola nápravy nedostatků.
 • Příklady často zjišťovaných nedostatků.

8. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, dotazy, diskuze.

Poznámka: