Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Agenda evidence obyvatel – praxe, postupy, příklady - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-292/2022;
MV ČR
AK/PV-608/2022
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 23. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22404C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen: 


Program je určen úředníkům územně samosprávných celků působících na úseku evidence obyvatel, zejména pracovníkům ohlašoven, ale i pracovníkům krajských úřadů působícím na tomto úseku přenesené působnosti.

Přínos kurzu: 


Cílem vzdělávacího programu je prohloubení a aktualizace znalostí a dovedností úředníků podílejících se na výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, a to zejména prostřednictvím ohlašoven a obecních úřadů s rozšířenou působnosti. Nedílnou součástí programu je seznámení absolventů s vazbou této agendy na další související právní normy.

Program kurzu:


1. Aktuální stav legislativy související s výkonem agendy evidence obyvatel

 • Přehled základních právních předpisů, které jsou aplikovány při výkonu agendy evidence obyvatel. 
 • Přehled a význam judikatury.

2. Koncepce evidence obyvatel 

 • Vymezení pojmů, působnost na úseku evidence obyvatel. 
 • Údaje vedené v informačním systému, zapisovatelé, lhůty určené k zápisu, odpovědnost za správnost údajů, uživatelé údajů, formuláře sloužící k využívání údajů. 
 • Oznamování pochybností, šetření a odstraňování nesouladů, formuláře určené k oznamování pochybností.

3. Vazby na další informační systémy veřejné správy

 • Základní registry – referenční údaje, jejich vlastnosti, agendové informační systémy, správci, editoři údajů, využívání údajů, formuláře sloužící k využívání údajů a k oznamování pochybností, odstraňování nesouladů.
 • Registr obyvatel – údaje, vazby na informační systém evidence obyvatel. 
 • Registr územní identifikace – údaje, vazby na informační systém evidence obyvatel a na registr obyvatel.

4. Problematika trvalého pobytu

 • Zápis adresy trvalého pobytu ze zákona. 
 • Změna místa trvalého pobytu – povinnosti občana, prokazování totožnosti, oprávněnost užívání, správní poplatek; povinnosti ohlašovny. 
 • Ukončení trvalého pobytu na území republiky – správní poplatek, důsledky nezaplacení poplatku. 
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – podnět, posuzování splnění podmínek, průběh řízení. 
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh – náležitosti žádosti, prokazování a posuzování existence důvodů pro zrušení údaje.

5. Závěr

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.