Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-189/2021;
MV ČR
AK/PV-323/2021
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 18. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22403C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům územně samosprávných celků působících na úseku evidence obyvatel, zejména pracovníkům ohlašoven, ale i pracovníkům krajských úřadů působícím na tomto úseku přenesené působnosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení a aktualizace znalostí a dovedností úředníků ÚSC působících v rámci ohlašoven pobytu a v rámci úřadů s rozšířenou působností v oblasti aplikace správního řádu na úseku evidence obyvatel zejména při úkonech souvisejících s trvalým pobytem a poskytováním údajů z informačního systému evidence obyvatel.

Program kurzu:

 

1. Právní rámec    

 • Přehled právních předpisů, které se při správním rozhodování na úseku evidence obyvatel aplikují. 
 • Přehled a význam judikatury.

2. Koncepce evidence obyvatel 

 • Informační systém evidence obyvatel – údaje, editoři, lhůty pro zápis údajů, kontrola správnosti údajů, odstraňování nesouladů. 
 • Uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů. 
 • Čerpání údajů – pravidla, způsoby, vyznačování ve spisové dokumentaci. 
 • Poskytování údajů podle § 8 zákona o evidenci obyvatel – komu lze poskytnout a za jakých podmínek, způsob zamítnutí žádosti o poskytnutí údajů. 
 • Sdělování údajů podle § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel – komu nelze poskytnout, způsob zamítnutí žádosti.

3. Změna trvalého pobytu 

 • Kdo ohlašuje změnu trvalého pobytu, zastupování na základě zákona a na základě plné moci. 
 • Povinnosti občana – přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokazování totožnosti, prokazování oprávněnosti užívat objekt k bydlení, správní poplatek. 
 • Rozhodnutí o nezaevidování změny – výzva k odstranění nedostatků, odůvodnění, lhůta, poučení o důsledcích nečinnosti, rozhodnutí.

4. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední

 • Posuzování podnětu k zahájení řízení. 
 • Shromažďování podkladů před zahájením řízení. 
 • Oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění práv před vydáním rozhodnutí. 
 • Rozhodnutí ve věci – povinné a formální náležitosti rozhodnutí, oznamování rozhodnutí.

5. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh

 • Náležitosti návrhu, správní poplatek, doklady prokazující existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
 • Odstraňování nedostatků – výzva, odůvodnění, poučení o důsledcích nečinnosti. 
 • Dokazování – důkazní prostředky, způsoby jejich obstarávání, pravidla pro provedení svědecké výpovědi a ohledání, důsledky nesprávného postupu. 
 • Zastavení řízení – důvody, způsob rozhodnutí. 
 • Rozhodnutí ve věci – podklady pro rozhodnutí, zásada volného hodnocení důkazů. 
 • Náležitosti rozhodnutí – zákonné a formální, co musí obsahovat jednotlivé části rozhodnutí, důsledky nesprávně napsaného rozhodnutí, oznamování rozhodnutí.

6. Závěr

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.