Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
Akreditace: MPSV ČR
A2021/0685-SP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 11. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22306C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Smlouvy o poskytování sociální služby představují dohodu mezi poskytovatelem této služby na straně jedné a jejím uživatelem na straně druhé. Uživatel ani poskytovatel však textu zpravidla dobře nerozumí, raději používají formulářový typ a spoléhají na původní zpracování smlouvy. Uživatel je často zastoupen a některá ujednání, která jej ve smlouvě zavazují, jsou pro něj nevykonatelná. Smlouvu provází mnoho dalších dokumentů, aby služby naplnily literu zákona a těmto dokumentům mají rozumět všechny smluvní strany. V zájmu kvalitního a bezproblémového budoucího vztahu je proto vhodné, aby poskytovatel služby, resp. jeho pověřený pracovník dokázal chápat a využít smlouvu k řešení těžké životní situace klienta a současně chápal a dokázal vysvětlit uživateli podstatu související dokumentace. K tomuto postupu je nezbytné, aby poskytovatel disponoval základními právními znalostmi, aby byl seznámen s pravidly pro uzavírání smlouvy a s jejími základními náležitostmi. Poskytovatel a případně sociální pracovník vykonávající sociální práci na obci s rozšířenou působností by měl vědět, jak zpracovat a chápat dokumenty: dohoda s opatrovníkem, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, rozhodnutí o plnění vyživovací povinnosti, dodatky, povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů, udělování souhlasů atd. Je třeba, aby poskytovatel věděl, jak jednat/podepisovat jednotlivé dokumenty i v době, kdy toho uživatel není sám (bez zastoupení) schopen.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu získá orientaci v procesu práce se smlouvou a navazujícími dokumenty. Bude schopen v rámci smluvního práva v sociálních službách aktivně navrhovat dohody a vyjednávat o jejich obsahu, jak s nadřízeným, tak i s uživatelem či se zástupcem uživatele. Také získá přehled o náležitostech smluv/dohod, o pravidlech, která by měla být při uzavírání dodržena a dokáže s dokumenty pracovat stejně dobře, jako se smlouvou o poskytování sociálních služeb. Osvojí si základní nezbytné termíny, jako je smlouva, dohoda, smluvní strany, kdo je ze smlouvy/dohody zavázán a proč (vč. právního podkladu, zda může být zavázán), možný právní obsah, dodatek, příloha (která je, a která není nedílnou součástí smlouvy). Bude schopen posoudit, kdo a kdy může smlouvu/dohodu řádně podepsat, měnit a případně ji i vypovědět.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky a účastníků
 • očekávání posluchačů
 • obavy, pravidla, průběh kurzu
 • zákonný podklad
2. Strany oprávněné uzavírat smlouvu o poskytování sociálních služeb
 • kdo a za jakých okolností může smlouvu podepsat (kompetence osoby, opatrovníka, zástupce, zmocněnce, obce)
 • jak se jedná s osobami omezenými ve svéprávnosti, s těmi, co nám nerozumí a s těmi, co nesouhlasí s poskytováním služby
 • platnost plných mocí
3. Dohoda mezi poskytovatelem sociální služby a opatrovníkem
 • smluvní strany
 • právní postavení smluvních stran
 • doporučený obsah, úskalí, pravidla, změny, důsledky
4. Zástupčí smlouva při poskytování sociální služby
 • může služba suplovat/zastupovat opatrovníka v právních záležitostech uživatele/opatrovance? 
 • vymezení kompetencí, právní postavení smluvních stran
 • doporučený obsah, úskalí, pravidla, změny, důsledky
5. Dohoda o spoluúčasti na úhradě sociální služby
 • s kým lze a nelze dohodu uzavřít? 
 • jak má fungovat? 
 • vymezení kompetencí
 • právní postavení smluvních stran
 • doporučený obsah, úskalí, pravidla, změny, důsledky
6. Snížená úhrada
 • je člověk mající nárok na sníženou úhradu povinen vymáhat své nároky (např. na výživné), žádat o dávky HN? 
 • můžeme si nechat platit z úspor, když sám uživatel chce? 
 • jak zajistit, aby člověk se sníženou úhradou byl aktivní, co se týče svých příjmů?
7. Výživné

 • může v sociálních službách a při opatrovnictví fungovat řešení nedostatku finančních prostředků uplatňováním nároku na výživné? 
 • kdo o tom rozhoduje? 
 • kdo podává návrh? 
 • jak dosáhnout na výživné?
8. Dodatky
 • věčně něco dodatkovat, nebo mít smlouvu na dlouhé roky?
 • co a jak dodatkovat? 
 • jak změnit celou smlouvu?
9. Kontaktní osoby

 • mlčenlivost v zákoně o sociálních službách a její prolomení - po právu, když nedostačuje jen uvedení kontaktních osob
10. Udělování souhlasů a ochrana osobních údajů v sociálních službách

 • kdo a s čím může souhlasit, kdy je nutný souhlas písemný, kdy ústní?
 • jak je to s focením a jak s poučením dle GDPR?
 • kdo to může podepsat za uživatele, který neví, co se kolem něj děje?

11. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování

Poznámka: