Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
Seminář je zaměřen také na poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 403/2020 Sb. účinnou od 1.1.2020 a její dopady do praxe stavebních úřadů
Akreditace: MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová
Přihlásit
Termín konání: 19. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21138C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s aktuálním zněním stavebního zákona a příslušných souvisejících norem, a to zvláště s důrazem na praktické postupy stavebních úřadů. Cílem vzdělávacího programu je tak snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Legislativní rámec - O zákoně č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon přinášející mj. změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

2. Pojmy stavebního zákona

 • Stavba hlavní, soubor staveb. 
 • Vznik stavby. 
 • Zánik stavby. 
 • Stavební úřady –  příslušnost k rozhodování (změna příslušnosti).

3. Umísťování staveb

    Soulad záměru s územně plánovací dokumentací (Změny na úseku územního rozhodování; Umísťování              staveb):

 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu, 
 • stavební úřad jako dotčený orgán, 
 • změna formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu, 
 • stanovení doby platnosti závazného stanoviska, 
 • rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění.

    Účastenství v územním a stavebním řízení:

 • Základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise,
 • přímé dotčení, 
 • postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
 • změny majetkoprávních podkladů v případě stavby na cizím pozemku, 
 • úmrtí účastníka řízení - dědicové, 
 • držitelé věcných práv – věcné břemeno, 
 • zástavní právo (hypotéka), 
 • právo stavby, 
 • insolvenční správce.

    Společné rozhodnutí:

 • Společné územní rozhodnutí + EIA, 
 • společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 
 • společné územní rozhodnutí, stavební povolení a EIA, 
 • změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů, 
 • změna okruhu účastníků řízení.

    Námitky v územním řízení:

 • Stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku, 
 • občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnota nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, hluk, úbytek oblohové dostatečnosti, požadavky na umístění odstavných a parkovacích stání, stavby na pozemku rodinného domu, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv, snížení tržní hodnoty nemovitostí, 
 • soulad záměru s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

    Formy umísťování staveb:

 • Územní rozhodnutí, 
 • společné územní a stavební řízení, 
 • zjednodušující postupy při umísťování staveb:

    - územní souhlas, právní povaha, opravné prostředky, změna při přezkumu souhlasů, obsah, náležitosti

    - veřejnoprávní smlouva (uzavírání, účinnost, třetí osoby)


4. Povolování staveb

 • Povolovací režimy (Povolování staveb). 
 • Změny u jednotlivých forem povolování staveb. 
 • Souhlas o provedením ohlášené stavby – změna okruhu staveb, souhlasy sousedů + přímé dotčení.

5. Kolaudace staveb


6. Novely souvisejících zákonů

 • Novely souvisejících zákonů, příp. očekávaný legislativní vývoj.

7. Závěr

 • Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy.

Poznámka:

Seminář je zaměřen také na poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 403/2020 Sb. účinnou od 1.1.2020 a její dopady do praxe stavebních úřadů