Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Jan Kučera
Přihlásit
Termín konání: 19. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21120
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolvent se seznámí s postavením a právy povinného a oprávněného. Získá základní přehled o dluzích. Seznámí se s možnostmi a základními nástroji obrany povinného i osob v jeho okolí. Také získá ucelený základní přehled o problematice exekucí z aspektu možností obrany povinného. Získané informace a postupy umožní účastníkům poskytovat kompetentnější a efektivnější pomoc  klientům – povinným (případně i jejich rodinným příslušníkům – okolí), při řešení jejich tíživé životní situace.

Přínos kurzu:

Problematika exekucí představuje široké, a do jisté míry i kontroverzní, téma. Program si neklade za cíl představit tento fenomén komplexním a vyčerpávajícím způsobem, nýbrž je veden snahou nabídnout určité konkrétní postupy pro práci s potenciálními klienty v tíživé životní situaci spojené s exekucí. Program poskytuje základní informace jak o postavení dlužníka a jednotlivých druzích dluhů, tak i o způsobech, jak se proti exekuci efektivně bránit. Obrana proti exekucím má přitom zásadní význam nejenom pro samotného povinného, ale mnohdy i pro jeho okolí, které bývá následky exekuce nezřídka značně zasaženo . Lektor v rámci programu prakticky aplikuje své znalosti a zkušenosti ze svého odborného působení na Exekutorském úřadě v Přerově. 

Program kurzu:


1. Úvod

 • obecné seznámení s výkonem rozhodnutí/exekuce

2. Účastníci     

 • předpoklady na straně oprávněného, povinného, jak se může/má povinný chovat v průběhu exekuce a jak má komunikovat
 • zákonná ochrana povinného – vymezení některých limitů
 • problematika z praxe

3. Dluhy v pozůstalosti   

 • Co dělat, když dlužník, povinný zemře?

4. Dluhy v manželství    

 • dluhy z před manželství
 • dluhy za manželství
 • možný postih manželky
 • notářská evidence
 • SJM  - konkrétní problematika na případech z praxe
 • možné postupy prostředky obrany manželky (bývalé manželky povinného)
 • jak „uchránit“ majetek

5. „Okolí povinného“     

 • co mohou, mají dělat třetí osoby, když je jejich majetek postižen? 
 • problematika vylučovací žaloby
 • určovací žaloby, návrhu na vyškrtnutí a dalších

6. Výživné     

 • výživné jak z pohledu dlužníka tak i věřitele

7. Klasické způsoby obrany povinného    

 • návrhy na zastavení v praxi, konkrétně pro všechny důvody
 • návrhy na odklad v praxi, konkrétně pro všechny důvody
 • judikatura 
 • problematika rozhodčích doložek

8. Jiné způsoby obrany povinného 

 • námitka podjatosti
 • slučování exekucí

9. Závěr  

 • shrnutí
 • dotazy 
 • případy z praxe

Poznámka: