Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Jak popsat výsledky kontroly a auditu v prostředí ÚSC
Akreditace: MV ČR
AK/VE-304/2018;
MV ČR
AK/PV-541/2018
Lektor: Mgr. Andrea Vuongová
Přihlásit
Termín konání: 12. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19665
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Plzeň Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Green Gondola, Pallova 12, Plzeň
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Program je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se aktivně zabývají odbornou činností na úseku finanční kontroly a interního auditu.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními požadavky legislativy na výsledky kontrol 

a interních auditů. Účastníci se seznámí s příklady dobré praxe v oblasti výstupů z kontrolní a auditní činnosti. V rámci případové studie si účastníci na praktickém příkladu uvědomí, na co vše by se měl kontrolor, resp. auditor, zaměřit. Dále bude pozornost věnována i následné spolupráci s jinými kontrolními orgány a problematice sdílení výsledků kontrol.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků, struktury programu.

2. Požadavky legislativy na popis výsledků kontrol a auditů (zejména kontrolní řád)

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu.

3. Přizpůsobení výstupů z kontroly a interního auditu zaměření kontroly a adresátům výsledků

 • Kdo je adresátem výstupů (kontrolovaná osoba, vedení, Ministerstvo financí, jiné kontrolní orgány, orgány oprávněné vést navazující řízení). 
 • Co má být obsahem výstupů.

4. Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole a zpráv z interního auditu

 • Jak psát zjištění. 
 • Požadavky na výstupy interního auditu dle standardů řady 2400 Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. 
 • Označování důkazů a jiných podkladů.

5. Struktura protokolu nebo zprávy o kontrole 

 • Ustanovení § 12 kontrolního řádu. 
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

6. Příklady věcných chyb7. Nepřípustné a nevhodné formulace 8. Citace předpisů dle legislativních pravidel9. Předávání výsledků kontrol jiným orgánům 

 • Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky. 
 • Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

10. Závěr (diskuze, dotazy)

Poznámka: