Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
Lektor: Mgr. Jaroslava Milerová
Přihlásit
Termín konání: 6. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22397C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů působících na úseku stavebního úřadu.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout vybraným úředníkům ÚSC jak odborné, tak konkrétní znalosti z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře.

2. Základní zásady správního trestání

 • Presumpce neviny.
 • Zásada ne bis in idem, v pochybnostech ve prospěch obviněného.

3. Přechod na aktuální právní úpravu

 • Správní delikty dříve vs. přestupky jako pojem dle zákona č. 250/2016 Sb. 

4. Pojem přestupku

 • Materiálně formální pojetí.
 • Souběh.
 • Pokus přestupku.
 • Pokračování v přestupku.
 • Trvající a hromadný přestupek.

5. Působnost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Působnost časová, územní, osobní.

6. Subjekt přestupku

 • Pachatel.
 • Spolupachatel.
 • Okolnosti vylučující protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze).

7. Zánik odpovědnosti za přestupek

 • Promlčecí doba a její délka.
 • Stavení a přerušení promlčecí doby.

8. Pokuta jako správní trest 

 • Jak odůvodnit její výši.
 • Jaký je účel trestu.
 • Polehčující a přitěžující okolnosti.
 • Ukládání trestů za více přestupků.

9. Řízení o přestupcích

 • Příslušnost.
 • Vyloučení z projednávání a rozhodování věci.
 • Doručování.
 • Zahájení řízení z moci úřední.
 • Účastníci řízení.
 • Ústní jednání.
 • Překážky řízení.
 • Dokazování.
 • Přerušení řízení. 
 • Zjednodušené formy rozhodování - příkaz, příkaz na místě. 
 • Náležitosti rozhodnutí o přestupku -vyslovení viny, forma zavinění, odůvodnění. 
 • Opravné prostředky - odpor, odvolání, lhůta pro jejich podání, zákaz reformace in peius.

10. Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona

 • Provádění staveb bez příslušného povolení stavebního úřadu.
 • Užívání staveb.
 • Porušení povinností dle § 152 stavebního zákona a další.

11. Využití institutů dle stavebního zákona

 • Kontrolní prohlídka.
 • Vstupy na pozemek.

12. Závěr

 • Řízená diskuze, dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.