Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
Akreditace: MV ČR
AK/VE-375/2019;
MV ČR
AK/PV-604/2019
Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 6. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22356C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s normami a pravidly upravujícími správu majetku obcí a nakládání s ním, se zaměřením na věci nemovité. Program v praktické rovině řeší především procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí, převody vlastnického práva, právo stavby, vztahy obcí s developery atd. Program téma představuje v širších souvislostech a to optikou potřeb ÚSC.

Program kurzu:

 

1. Úvod

  • Představení lektora a účastníků, program semináře.

2. Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Právní režim staveb

  • Vysvětlení základních pojmů současné úpravy nemovitostního práva jako je rozdělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné a aplikace superficiální zásady. Vysvětlení výjimek pro stavby ve smyslu občanskoprávním, které i nadále zůstávají samostatnou věcí.

3. Obsahová pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí

  • Tvorba vůle obce má jasné ústavní a zákonné mantinely. Stěžejním kritériem je jednání v zájmu blaha obce. Obsah tohoto pojmu je dotvářen judikaturou, která bude uvedena v praktických souvislostech. 

4. Procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí

  • Přísně jsou nastavena i formální pravidla při nakládání s nemovitým majetkem obcí. Přes dlouholetou účinnost příslušných právních předpisů stále dochází k jejich porušování. I zde je tedy k dispozici poměrně bohatá judikatura, která poslouží pro praktické pochopení. Zdůrazněny budou následky porušení těchto pravidel v podobě absolutní neplatnosti právního jednání.

5. Obce a katastr nemovitostí

  • Ve vztahu ke katastrálním úřadům obce nevystupují jenom jako účastníci řízení, ale je na ně kladena celá řada součinnostních povinností zejména ve vztahu ke správě katastrálních území. Tyto součinnosti vyplývají z katastrálních předpisů a jejich neznalost může vést ke způsobení škody. Proto jim bude věnována patřičná pozornost.

6. Obec a převod vlastnického práva k věci nemovité

  • Vysvětleny budou rozdíly při převodech nemovitostí v katastru evidovaných a neevidovaných. Zmíněny budou náležitosti smluvních ujednání a možná řešení zajištění zaplacení kupní ceny nabyvatelem.

7. Obec a právo stavby

  • Obce patří mezi typické adresáty právní úpravy práva stavby, kdy většinou vystupují jako vlastník pozemku. Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.

8. Vztahy obcí s developery

  • Pro rozvoj území obcí je charakteristická výstavba prováděná developerskými subjekty. I zde obce musí dbát na zájmy svých občanů, členů obce (blaho pro obec). Za tím účelem jsou často uzavírány kooperační smlouvy mezi obcí a developerem, kde obě strany hledají vzájemný kompromis ve svých, často protichůdných zájmech. V této části výkladu bude odpovězeno na otázky, k čemu všemu se obec může legálně zavázat a co vše může legálně požadovat.

9. Dispozice s nemovitostmi a registr smluv

  • Pojednáno bude o dopadech zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv na smluvní praxi obcí ve vztahu k nemovitým věcem. Ve výkladu budou zobecněny dosavadní zkušenosti a případná judikatura.

10. Závěr

  • Diskuze, dotazy.


Poznámka: