Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Úvod do problematiky imobilizačního syndromu v sociálních službách
Akreditace: MPSV ČR
A2019/1184 - PC
Lektor: PhDr., Mgr. Drahomíra Boubínová
Přihlásit
Termín konání: 17. 3. 2020 Číslo kurzu (VS): 20269
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolvent kurzu získá poznatky důležité pro svoji praxi v sociálních službách při práci s klienty s omezenou pohyblivostí. Seznámí se s efektivními pracovními postupy, bude schopen stanovit přiměřené cíle a priority v rámci individuálního plánu, pomáhat v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů. Též absolvent pochopí důležitost sledování pravidelných změn u klienta, dokáže je identifikovat a konzultovat je s nadřízeným nebo s odborníky. Pochopí nutnost vhodné a taktní komunikace a významu přiměřené empatie a nutnosti přispívat k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro klienty. Bude si vědom povinnosti jednat v zájmu klienta.

Přínos kurzu:

Kurz zaměřuje svou pozornost na problematiku imobilního klienta v prostředí sociálních služeb. Seznamuje účastníky  s různými problémy spojenými s dlouhodobým omezením pohybové aktivity klientů v souvislostí s jejich upoutáním na lůžko. Program seznamuje účastníky nejenom s druhy a rozsahy postižení u imobilních klientů ale nabízí i nezbytné penzum odborných a praktických informací v oblasti komplexní ošetřovatelské péče o imobilní klienty. 

Program kurzu:

1. Imobilizační syndrom, psychosociální reakce na mobilitu, komunikace a psychická podpora imobilního klienta

 • co je imobilizační syndrom
 • jak vzniká
 • u koho vzniká
 • kdy vzniká
 • příčiny vzniku

2. Projevy imobilizačního syndromu v jednotlivých orgánových soustavách

 • osvojení základních znalostí týkajících se organismu člověka
 • pochopení anatomie a fyziologie jednotlivých soustav a jejich vzájemného propojení

3. Dekubity jako následek imobilizačního syndromu (prevence, predilekční místa, hodnocení rizika vzniku dekubitů, klasifikace dekubitů, preventivní opatření)

 • přizpůsobení preventivního režimu konkrétnímu typu onemocnění a specifickým potřebám jednotlivých klientů 
 • predisponující faktory
 • polohování
 • hygiena normalizace celkového stavu, především výživy

4. Pohybová aktivizace klienta, vertikalizace a přesun klienta v závislosti na zdravotním stavu či postižení

 • správné plánování péče s ohledem na aktuální zdravotní stav a potřebu klienta
 • motorická cvičení
 • skupinová cvičení
 • nácvik chůze, sedu, přesunu

5. Závěr

 • rekapitulace
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: