Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Úřední a obchodní korespondence
Akreditace: MV ČR
AK/VE-234/2014;
MV ČR
AK/PV-514/2014
Lektor: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 13. 6. 2019 Číslo kurzu (VS): 19115
Tisk
Čas konání: 10:00 - 15:30 Cena bez DPH: 1900 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 
Administrativní pracovníci, úředníci státní správy a samosprávy a další, kteří pro svou pracovní či jinou činnost potřebují znát správné postupy pro zpracování úřední a obchodní korespondence a jiných oficiálních i interních písemností (tištěných i elektronických).

Přínos kurzu:

Cílem semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky státní správy a další účastníky se zásadami správného psaní, stylizace a úpravy úřední a obchodní korespondence, oficiálních i interních písemností, a to nejen tištěných, ale i elektronických (e-maily, datové schránky apod.). Účastníci získají informace o změnách v nové české státní normě pro úpravu dokumentů (ČSN 01 6910), o zásadách korespondenčního stylu a o aktuálních pravidlech českého pravopisu a mluvnice. Získají nejen užitečné znalosti z této oblasti, ale i důležité informace o tištěných a elektronických zdrojích, ve kterých se mohou sami poučit.

Seminář je rozdělen do několika bloků podle probíraných oblastí. Veškeré informace jsou demonstrovány na ukázkách a autentických příkladech z praxe, ve kterých se nejčastěji chybuje. Každý tematický blok je následován praktickými cvičeními, ve kterých si účastníci mohou své znalosti ověřit. Samozřejmostí je zodpovídání dotazů jak během semináře, tak po něm. 

Program kurzu:

1. Všeobecný úvod

 • Základní informace o ČSN 01 6910 a kodifikačních jazykových příručkách, o míře jejich závaznosti a aktuálních změnách.
 • Informace o základních zásadách a postupech při psaní úřední a obchodní korespondence.
 • Informace o zdrojích poučení o jazyce, úpravě písemností a zásadách úřední korespondence (tištěné a elektronické zdroje).

2. Komunikační normy a postupy v úřední korespondenci

 • Zásady administrativního stylu: výběr přiměřených (neutrálních a spisovných) jazykových prostředků, včetně důrazu na správné užívání cizích slov (antedatovat x *antidatovat, exekuce – exekvovat).
 • Jazykové, stylizační a obecně komunikační normy v korespondenci.
 • Rozdíly ve stylizaci interních, méně formálních písemností a oficiálních, formálních textů (např. pracovní e-maily x oficiální dopisy, případně obchodní x osobní dopisy).

3. Grafická stránka písemností podle ČSN 01 6910

 • Celková úprava dopisů a dalších typů písemností (umístění jednotlivých informací, textový sloupec, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje).
 • Náležitosti pro správné psaní adres.
 • Začátek a konec dopisu (oslovení, pozdrav, podpis, razítko, parafování, přílohy apod.).
 • Text dopisu (zvýrazňování textu, členění textu na odstavce, textový sloupec, psaní výčtů, několikastránkové dopisy apod.).
 • Úprava elektronických dokumentů: e-maily, datové schránky apod.

4. Pravopis – interpunkce

 • Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo.
 • Čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného 1. 1. 2011.)
 • Čárka před výrazy respektive, tj., a to, včetně a jinde.
 • Čárka

5. Pravopis – velká  písmena

 • Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární město Liberec, Úřad městské části Praha 4  apod.).
 • Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů (tato smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č.xy apod.).
 • Honorifikační funkce velkých písmen: zájmena Vy, Váš v korespondenci.

6. Pravopis – psaní i–y a shoda přísudku s podmětem

 • Psaní i – y v koncovkách jmen (manželé Novákovi x pro Novákovy apod.).
 • Složitější případy shody přísudku s podmětem (Úřad městské části Prahy 12, kulturní oddělení, uspořádal (i uspořádalo) anketu.).
 • Cizí slova: dis- a dys- (disfunkce – dysgrafie), poly- a poli- (polyfunkční – poliklinika).

7. Různé

 • Spřežky (zato – za to), přípony icí – ící (řídící – řídicí), složená přídavná jména (administrativně-právní x trestněprávní, dvoudenní x 2denní), tituly (způsob zápisu, pořadí), kdybyste, abyste x nikoli kdybyjste, abyjste.
 • Oslovování – tvoření tvarů 5. pádu, oslovování akademickým titulem / pracovní funkcí (pane Němče/Němci, pane řediteli).
 • Přechylování: paní Nováková – paní Novák. Právní a jazykové aspekty přechylování, jak řešit sporné případy, jak zacházet s nepřechýleným jménem atd.

8. Stylistika

 • Důraz na jednoznačnost, srozumitelnost a kultivovanost textu.
 • Slovosled a změna významu.
 • Správné vazby (Je třeba uvažovat i případné komplikace x o případných komplikacích).
 • Hromadění předložek (Posíláme Vám dopis v souvislosti s v září provedeným přečíslováním účtů).
 • Upozornění na nejčastější chyby (např. dlouhá a komplikovaná souvětí).

Poznámka: