Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Mezinárodní únosy dětí
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Lektor: JUDr. Markéta Kačerová Nováková
Mgr. Marie Plášková
Přihlásit
Termín konání: 15. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22467C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Kurz přináší absolventům vhled do problematiky mezinárodních únosů dětí. Seznamuje s definicí pojmu, tedy vymezením, za jakých okolností se může jednat o občanskoprávní mezinárodní únos dítěte. Zvláště je věnována pozornost pojmu obvyklého bydliště dítěte. Lektor seznámí absolventy s průběhem řízení o navrácení dítěte, s otázkami, které jsou pro soud při jeho rozhodování relevantní a které nikoli. Dále budou probírány možné varianty rozhodnutí, včetně důvodů pro rozhodnutí o nenavrácení dítěte. Zmíněna jsou rovněž specifika výkonu rozhodnutí v návratových věcech. Součástí kurzu je i prezentace judikatury a příkladů z praxe. Cílem kurzu je zvýšení odborných kompetencí absolventů, zejména v kontextu řešení rodičovských konfliktů s možným přeshraničním přesahem. Důraz je kladen na orientaci v problematice, preventivní a poradenskou činnost, rozpoznání mezinárodního únosu a schopnost předat rodině informace o situaci, v níž se ocitla nebo do které se může dostat. Kurz je určený především pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí, dále pro zaměstnance poradenských zařízení.  

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu získá informace o problematice mezinárodních únosů dětí, bude schopen vyhodnotit situace, kdy k mezinárodnímu únosu dítěte došlo, nebo kdy k němu může dojít plánovaným jednáním zpravidla jednoho z rodičů. Dokáže rodičům předat informace o možném řešení situace, především seznámit je s tím, jaké kroky mohou k jejímu řešení podniknout, jak bude probíhat návratové řízení, případně jak mohou protiprávnímu přemístění dítěte zabránit nebo předejít. 

Program kurzu:


1. Úvod vymezení pojmu mezinárodní únos dítěte

 • seznámení s prameny práva (haagská Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, nařízení Brusel IIa, zákon o zvláštních řízeních soudních)
 • definice situace označované jako mezinárodní únos dítěte

2. Protiprávní přemístění / zadržení dítěte

 • vymezení předpokladů, jejichž naplněním dochází k protiprávnímu přemístění či zadržení dítěte
 • vysvětlení rozdílu mezi protiprávním přemístěním a zadržením

3. Pojem obvyklé bydliště

 • definice pojmu obvyklé bydliště
 • vymezení za pomoci judikatury a příkladů z praxe
 • posuzování jednotlivých aspektů s ohledem na konkrétní situaci

4. Řízení o navrácení

 • obecné principy návratového řízení a podrobné seznámení s návratovým řízením vedeným v České republice (příslušný soud, využití opravných prostředků, vykonatelnost)

5. Důvody pro nenavrácení

 • přehled a rozbor jednotlivých důvodů
 • kdy soud může rozhodnout o zamítnutí návrhu na navrácení (uplynutí lhůty, názor dítěte, ohrožení dítěte, souhlas rodiče)

6. Záruky a prevence

 • problematika ukládání povinnosti poskytnout záruky pro navrácení dítěte a přehled možných řešení, jak předejít protiprávnímu přemístění dítěte

7. Postup po rozhodnutí v řízení o navrácení

 • otázky další příslušnosti soudů pro řízení o úpravu péče o nezletilé po ukončení návratového řízení

8. Práce s rodinou

 • postavení pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 • postavení UMPOD
 • zapojení dítěte
 • předávání informací rodičům

9. Příklady z praxe

 • kazuistika mezinárodních únosů dětí

10. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy

Poznámka: