Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Pěstounská péče a osvojení
Akreditace: MPSV ČR
A2021/1301-SP
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Přihlásit
Termín konání: 13. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22452C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků. Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy. Program se člení na část teoretickou a praktickou, během které budou na kazuistikách a případových studiích představeny příklady pozitivních a negativních zkušeností s aplikací právní úpravy  pěstounské péče a osvojení. Cílem kurzu je představit absolventům změny v právních předpisech upravujících především pěstounskou péči a osvojení, ale i další formy náhradní rodinné péče, které se v praxi kombinují podle občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních, a zákona o sociálně-právní ochraně dětí a správního řádu.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu získá poznatky o aplikaci právních předpisů upravujících především pěstounskou péči a osvojení, ale i další formy náhradní rodinné péče, které se v praxi kombinují podle občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Absolvent kurzu se bude orientovat v zásadních rozdílech mezi péčí rodičů a péčí v jednotlivých formách náhradní rodinné péče. Získá povědomí o přípravě budoucích osvojitelů a pěstounů, podpoře pěstounů na přechodnou dobu a dlouhodobých pěstounů, jejich doprovázení, vzdělávání a uzavírání a kontrolování dohod uzavřených s pěstouny, formách spolupráce OSPOD a pověřených osob s pěstouny a biologickou rodinou dětí svěřených do pěstounské péče, důležitosti doprovázení dětí po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, přípravě dětí po opuštění náhradní rodinné péče na samostatný život. Na kazuistikách a případových studiích se seznámí s příklady dobré a špatné praxe.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky
 • uvedení kurzu a jeho cíle
 • očekávání účastníků

2. Zkušenosti z právní úpravy

 • zkušenosti OSPOD a soudů z aplikace  právní úpravy forem náhradní rodinné péče v občanském zákoníku, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o zvláštních řízeních soudních, včetně vyhledávání zájemců o pěstounskou péči a osvojení

3. Poradenství a příprava budoucích pěstounů a osvojitelů

 • praxe ukazuje na důležitost přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů s ohledem na děti různého etnika, národnosti a kultury a na zkušenosti vracení dětí z pěstounské péče i osvojení

4. Pomoc a podpora pěstounským a osvojitelským rodinám

 • uzavírání a kontrola dohod
 • doprovázení pěstounských rodin
 • vzdělávání pěstounů
 • spolupráce OSPOD a pověřených osob, pomoc při spolupráci s biologickou rodinou
 • doprovázení dítěte po opuštění náhradní rodinné péče
 • spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

 5. Potřeba změn v právních předpisech

 • praxe a z ní vyplývající potřeba úprav právních předpisů

 6. Případové studie, kazuistiky

 • případové studie, kazuistiky a jejich rozbor
 • příklady dobré a negativní praxe

7. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: