Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
Lektor: Ing. Ivana Grunerová
Přihlásit
Termín konání: 5. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22354C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Cílem semináře je představit absolventům kurzu zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to se zaměřením na opravné prostředky. Absolventi získají orientaci v problematice opravných prostředků vůči rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek, seznámí se s druhy těchto opravných prostředků, s lhůtami a podmínkami pro jejich využití. Seznámí se se specifiky rozhodování o dávkách nepojistných systémů, např. dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách státní sociální podpory, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dávkách pěstounské péče, příspěvku na péči a náhradního výživného.

Přínos kurzu:

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice správních řízení vedených Úřadem práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek, jako prvoinstančním správním orgánem. Rozlišovat jednotlivé typy správních rozhodnutí vydávaných tímto správním orgánem a možnostmi uplatnění řádných i mimořádných opravných prostředků. Měli by být schopni své poznatky dále interpretovat pro praktické využití. Dále by si měli osvojit znalosti, jaký konkrétní správní orgán o dávkách nepojistných systémů rozhoduje a administruje je, měli by být schopni předat základní informace vztahující se k podání opravných prostředků vůči rozhodnutím Úřadu práce ČR. 

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • účastníci se seznámí s tématem a obsahem přednášky
 • vyjádření očekávání účastníků a doplnění jejich představ do obsahu přednášky
 • zařazení nepojistných dávkových systémů v systému sociálního zabezpečení 

2. Legislativní rámec

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů
 • zvláštní zákony v oblasti nepojistných sociálních dávek 

3. Zásada dvouinstančnosti řízení

 • Úřad práce  ČR jako orgán 1. instance
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí jako orgán 2. instance
 • druhy rozhodnutí – oznámení, usnesení, rozhodnutí 

4. Řízení o řádných opravných prostředcích

 • řízení o námitkách – zvláštní zákony
 • odvolání (§ 81 až 93  správního řádu)
 • rozklad (§ 152 správního řádu)

5. Mimořádný opravný prostředek

 • přezkumné řízení (§ 94 až 99 správního řádu)
 • obnova řízení (§ 100 a 102 správního řádu)
 • soudní přezkum

6. Závěr

 • shrnutí probraného tématu
 • odpovědi na dotazy

Poznámka: