Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
Akreditace: MV ČR AK/VE-37/2021;
MV ČR AK/PV-49/2021
Lektor: Mgr. Marika Jelínková
Přihlásit
Termín konání: 18. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22194C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům sociálních odborů ÚSC, kteří se věnují primárně terénní sociální práci.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je získání informací o jednotlivých cílových skupinách se kterými sociální kurátor pracuje, o jeho kompetencích, metodách sociální práce i o specifických přístupech k jednotlivým skupinám, seznámení s etickým rámcem dané problematiky a s aktuálními trendy v rámci výkonu sociální práce na obcích s rozšířenou působností.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Zahájení, uvedení cílů, seznámení s tématem, očekávání účastníků od programu.

2. Sociální kurátor 

 • Definice pojmů. 
 • Aktuální situace na pracovištích. 
 • Cílové skupiny sociálního kurátora. 
 • Činnosti sociálního kurátora. 
 • Současnost - hlavní cíle agendy sociálního kurátora. 
 • Kompetence sociálního kurátora. 
 • Exkurze do Etického kodexu a dilemat v každodenní praxi sociálního kurátora.

3. Osoby nacházející se ve výkonu trestu a osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

 • Postpenitenciární péče v praxi. 
 • Sociální kurátor v kontextu legislativy příslušné VSČR. 
 • Koncepce vězeňství ČR do roku 2025. 
 • Příklady z praxe.

4. Osoby propuštěné z ústavní nebo ochranné výchovy z důvodu nabytí zletilosti

 • Postupy sociálního kurátora. 
 • Legislativa. 
 • Příklady z praxe.

5. Osoby bez přístřeší

 • Definice pojmu bezdomovectví. 
 • Typologie a formy bezdomovectví. 
 • Sociální práce s osobami bez přístřeší. 
 • Depistáže. 
 • Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 - 2020. 
 • Příklady z praxe.

6. Okruh typů obětí trestných činů

 • Hlavní mýty o obětech. 
 • Vybrané problémy obětí. 
 • Osoby bez přístřeší - oběti trestných činů včetně domácího/partnerského násilí. 
 • Domácí násilí a judikatura. 
 • Oběti trestných činů a judikatura. 
 • Možnosti prevence. 
 • Příklady z praxe.

7. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, dotazy, diskuze.

Poznámka:

Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP