Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
20. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
20. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Účastníci budou rovněž seznámeni s novelou lesního zákona číslo 90/2019 Sb. účinnou od 2.4.2019 a novelou číslo 314/2029 Sb. účinnou od 29.11.2019
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
25. 1. 2022
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
Výklad bude doplněn o nejnovější judikaturu týkající se aplikace přestupkového zákona a bude opřen o praktické zkušenosti se správním trestáním na úseku stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
25. 1. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Pozornost bude věnována novému zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů, vstupujícímu v platnost 1. 1. 2022.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
27. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
Kurz se bude věnovat všem novinkám, zejména z pohledu samospráv a ve vazbě na novou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Účastníci také získají informace, jak postupovat v případě kontroly i jaké mají obce kontrolní pravomoci a možnosti.
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
1. 2. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
On-line Info
3. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matrika a rodinné právo
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
15. 2. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
Pozornost bude věnována také novele stavebního zákona a správního řádu provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
15. 2. 2022
úterý
obsazeno
Veřejnoprávní subjekty jako věřitel i rádce v problematice oddlužení
MV ČR
AK/VE-376/2019;
MV ČR
AK/PV-605/2019
On-line Info
17. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky
MV ČR
AK/VE-228/2019;
MV ČR
AK/PV-367/2019
On-line Info
22. 2. 2022
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Včetně změn vyplývajících ze zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) a z jeho novely provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
24. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
24. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Posluchači budou seznámeni se změnami, které přináší novela zákona č. 250/2016 Sb. účinná od 1. 2. 2022, např. zmírnění kvalifikačních požadavků, napravení nejasností a chyb v zákoně.
MV ČR
AK/VE-32/2017;
MV ČR
AK/PV-40/2017
On-line Info
1. 3. 2022
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z
MV ČR
AK/VE-353/2019;
MV ČR
AK/PV-570/2019
On-line Info
1. 3. 2022
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
3. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
3. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací
MV ČR
AK/VE-308/2016;
MV ČR
AK/PV-591/2016
On-line Info
4. 3. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
8. 3. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
10. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
15. 3. 2022
úterý
obsazeno
Praktické aspekty správního řízení o dopravních přestupcích
MV ČR
AK/PV-35/2016
On-line Info
17. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
On-line Info
17. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
22. 3. 2022
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
22. 3. 2022
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Vyložen bude i nový institut mezitímního rozhodnutí a další nové postupy po novele liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-181/2020;
MV ČR
AK/PV-270/2020
České Budějovice Info
31. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví - videokonference
MV ČR
AK/VE-4/2021;
MV ČR
AK/PV-6/2021
On-line Info
5. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti veřejné moci - vyřizování uplatněných nároků. Videokonference
MV ČR
AK/VE-85/2021;
MV ČR
AK/PV-135/2021
On-line Info
7. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy
Probrány budou rozsáhlé změny v exekucích a výkonu rozhodnutí, které s sebou přinesly novelizace v roce 2021 a 2022.
MV ČR
AK/VE-199/2016;
MV ČR
AK/PV-354/2016
On-line Info
12. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR
AK/VE-516/2021;
MV ČR
AK/PV-883/2021
On-line Info
21. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích
MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
On-line Info
26. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
26. 4. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
České Budějovice Info
26. 4. 2022
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
Vyložen bude i nový institut mezitímního rozhodnutí a další nové postupy po novele liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
28. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Plzeň Info
3. 5. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC
MV ČR
AK/VE-266/2017;
MV ČR
AK/PV-486/2017
On-line Info
12. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
13. 5. 2022
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/PV-86/2016
On-line Info
17. 5. 2022
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně
MV ČR
AK/VE-60/2019;
MV ČR
AK/PV-105/2019
On-line Info
17. 5. 2022
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
Ústí nad Labem Info
17. 5. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zaměřeno také na „nové“ povinnosti vyplývající pro ÚSC ze zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Ostrava Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-383/2020;
MV ČR
AK/PV-565/2020
Ostrava Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Liberec Info
31. 5. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Seminář se dotkne připravovaných změn spotřebitelského práva.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
31. 5. 2022
úterý
obsazeno
Vidimace a legalizace
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
7. 6. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
7. 6. 2022
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád
MV ČR
AK/VE-164/2020;
MV ČR
AK/PV-236/2020
České Budějovice Info
9. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Ostrava Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR
AK/VE-516/2021;
MV ČR
AK/PV-883/2021
On-line Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon)
MV ČR
AK/VE-319/2021;
MV ČR
AK/PV-531/2021
Liberec Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
16. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
21. 6. 2022
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
23. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info