Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová
Přihlásit
Termín konání: 1. 11. 2022 Číslo kurzu (VS): 22359C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona. Může ale také sloužit jako ucelená informace těm úředníkům ÚSC, kteří se zabývají přípravou stavebních investic či úředníkům právních odborů, kteří se zabývají stavebním právem.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci těchto závazných právních předpisů v praxi obecných stavebních úřadů. V rámci programu bude podána i základní informace o  požadavcích na výstavbu stanovených v novém stavebním zákonu a o přípravě prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře.

2. Vyhláška č. 501/2006 Sb.

 • Základní pojmy – BYTOVÝ DŮM, RODINNÝ DŮM, STAVBA PRO RODINNOU REKREACI, NORMOVÁ HODNOTA
 • Požadavky na vymezování a využívání pozemků:
  • Stavební pozemek.
  • Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.
  • Pozemky veřejných prostranství.
 • Požadavky na umisťování staveb:
  • Obecné požadavky na umisťování staveb.
  • Zvláštní požadavky na umisťování staveb.
  • Studny.
  • Žumpy a malé čistírny.
  • Oplocení pozemků.
  • Stavby pro reklamu a reklamní zařízení.
  • Staveniště.
  • Vzájemné odstupy staveb.

3. Vyhláška č. 268/2009 Sb.

 • Technické požadavky na stavby:
  • Žumpy.
  • Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu.
  • Připojení staveb na sítě technického vybavení.
  • Oplocení pozemku.
 • Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb:
  • Základní požadavky - mechanická odolnost a stabilita.
  • Požární bezpečnost.
  • Ochrana zdraví osob a zvířat.
  • Zdravých životních podmínek a životního prostředí. 
  • Ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání.
  • Úspora energie a tepelná ochrana.
 • Požadavky na stavební konstrukce staveb:
  • Zakládání staveb.
  • Stěny a příčky.
  • Stropy.
  • Podlahy, povrchy stěn a stropů.
  • Schodiště a šikmé rampy.
  • Komíny a kouřovody.
  • Střechy.
  • Zábradlí.
  • Výtahy, Výtahové a větrací šachty.
  • Předsazené části stavby a lodžie.
 • Požadavky na technická zařízení staveb:
  • Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody.
  • Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace.
  • Připojení staveb k distribučním sítím.
  • Plynovodní přípojky.
  • Ochrana před bleskem.
  • Vzduchotechnická zařízení.
  • Vytápění.
 • Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb:
  • Bytové domy.
  • Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.
  • Stavby se shromažďovacím prostorem.
  • Stavby pro obchod.
  • Stavby ubytovacích zařízení.
  • Garáže.
  • Dobíjecí stanice.
  • Školská zařízení.
  • Zemědělské stavby.

4. Vyhláška č. 398/2009 Sb.

 • Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství.
 • Přístupy do staveb.
 • Požadavky na stavby občanského vybavení.
 • Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu.
 • Požadavky na stavby pro výkon práce.

5. "Úlevová" ustanovení a výjimky


6. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.