Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0947-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 6. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22307C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

V rámci sociální práce a opatrovnictví se často setkáváme s osobami, které již nezvládají rozhodovat kvalifikovaně o svém zdravotním stavu. Nejsou schopny dovodit, co by pro ně bylo, a nebylo vhodné. Nedokáží samostatně podstoupit léčbu a to buď pro naprosto neorientovaný náhled na svoji situaci (např. v pokročilém stádiu demence) anebo pro svůj těžký hendikep, který jim neumožňuje si říci o pomoc (např. schizofrenie). Nezřídka se setkáváme také s osobami, které pro svoji nemoc a život třeba na okraji společnosti, nejsou schopni získat lékařské ošetření na potřebné úrovni. S celou škálou řešení situací ve zdravotnictví musí pomáhat osoby z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, pracovníci obcí, opatrovníci). Pokud je ale povinností pomáhat, je třeba také znát jednotlivá práva svá i pacientů, i ošetřujících lékařů. Je třeba znát nejen práva, ale i povinnosti. Lékaři ale nejsou právníci a někdy nedokáží své postupy, po právu, zdůvodnit a vzniká tak mnoho otázek. Ve společnosti není všeobecně známo, kdo bude rozhodovat u osob, které jsou omezeny v jednání o svém zdravotním stavu. Často dochází k ošetření bez náležitých podkladů anebo v ohrožujících situacích k ošetření nedojde (ošetření je odmítáno). Pokud neznáme práva a povinnosti, neznáme své možnosti a nevíme, kdo nám může ve slabé chvíli pomoci své práva vymáhat a plnit naše povinnosti, dochází k častým nedorozuměním, nepochopením a dokonce až k nezákonným postupům. 

Přínos kurzu:

Absolvent dokáže, a to na základě kvalifikovaného odhadnutí sociálních dovedností osoby (klienta), rozlišit situace, kdy osoba (klient) může/nemůže za sebe ve zdravotnictví jednat, a zda je schopna/neschopna vyjádřit svým podpisem svou skutečnou vůli. Absolvent bude schopen určit svoji roli a objem své nápomoci osobě/klientovi (rada, doprovod, podpora k vymožení práv, pomoc osobě v obhajobě jejich práv). V rámci doprovodů do zdravotnického zařízení bude absolvent schopen (z pozice sociální práce i opatrovnictví) účinně hájit práva slabší strany, tj. doprovázené osoby, proti občasně neznalým pracovníkům zdravotnických služeb.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: Představení zákonného podkladu a literatury

2. Povinnosti lékaře

 • povinnost zásahu/pomoci, povinnost poučit, život zachraňující úkony
 • povinnosti lékařů ošetřit poučenou osobu
 • povinnost poučit jiného, když není poučení schopen přijmout pacient (pacient s doprovodem, bez doprovodu, ve službě, bez služby, s opatrovníkem, bez opatrovníka)
 • ošetření proti vůli
 • ošetření bez poučení
 • trestní odpovědnost lékaře

3. Práva a povinnosti pacienta

 • informační právo a povinnost
 • právo na důvěrníka
 • přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb
 • právo na revizní posudek
 • povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky
 • řídit se vnitřním řádem
 • povinnost úhrady nehrazených služeb, byly-li poskytnuty se souhlasem, role opatrovníka při vymáhání práv a plnění povinností opatrovancem/pacientem

4. Poskytnutí informovaného souhlasu a vlastní rozhodnutí o zákroku

 • kdo má právo za sebe jednat, i když ošetření nerozumí
 • poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta
 • kdo má právo poskytnout souhlas se zákrokem za duševně postiženou osobu
 • koho může pracovník ze zdravotnického zařízení žádat o podpisy souhlasů (samotného pacienta, když rozumí/nerozumí, sociální službu, opatrovníka, rodinu)
 • rozdílný přístup u osob s opatrovníkem a bez opatrovníka

5. Role opatrovníka, sociálního pracovníka, rodiny

 • podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu
 • role sociálního pracovníka při doprovodu uživatele do zdravotnického zařízení
 • zdravotnickém ošetření
 • pravomoci a povinnosti opatrovníka
 • doprovod do zdravotnického zařízení je sociální prací nebo povinností opatrovníka
 • odpovědnost za „špatně“ udělený souhlas (kdo je „žalobcem“, kdo je „obžalovaným“, kdo a proti komu řízení vyvolává, kdo zastupuje)
 • kolize mezi opatrovníkem a pacientem/opatrovancem

6. Poskytování informací

 • sociální služba a sdělování informací ze zdravotnické oblasti zjištěných při výkonu sociální práce
 • může pracovník zdravotnického zařízení užít osobní údaje pacienta ke komunikaci se třetí osobou (např. při podání žádosti do služby za pacienta)
 • sdělování osobních a citlivých údajů (sociálnímu pracovníkovi)
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce, pacienta a dalších osob)
 • podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám

7. Nedobrovolná hospitalizace a poskytování zdravotnických služeb bez souhlasu, proti vůli

 • postavení pacienta
 • povinnosti lékařů
 • povinnosti opatrovníka
 • rozsah oprávnění lékaře provést zákrok, ošetření, hospitalizaci
 • řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotním ústavu

8. Závěr

 • rekapitulace obsahu kurzu
 • dotazy
 • řízená diskuze

Poznámka: