Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
Akreditace: MPSV ČR
A2018/0681-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 6. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22307C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolvent dokáže, a to na základě kvalifikovaného odhadnutí sociálních dovedností osoby (klienta), rozlišit situace, kdy osoba (klient) může/nemůže za sebe ve zdravotnictví jednat, a zda je schopna/neschopna vyjádřit svým podpisem svou skutečnou vůli. Absolvent bude schopen určit svoji roli a objem své nápomoci osobě/klientovi (rada, doprovod, podpora k vymožení práv, pomoc osobě v obhajobě jejich práv). V rámci doprovodů do zdravotnického zařízení bude absolvent schopen (z pozice sociální práce i opatrovnictví) účinně hájit práva slabší strany, tj. doprovázené osoby, proti občasně neznalým pracovníkům zdravotnických služeb.

Přínos kurzu:

V rámci sociální práce a opatrovnictví se často setkáváme s osobami, které již nezvládají rozhodovat kvalifikovaně o svém zdravotním stavu. Nejsou schopny dovodit, co by pro ně bylo, a nebylo vhodné. Nedokáží samostatně podstoupit léčbu a to buď pro naprosto neorientovaný náhled na svoji situaci (např. v pokročilém stádiu demence) anebo pro svůj těžký hendikep, který jim neumožňuje si říci o pomoc (např. schizofrenie). Nezřídka se setkáváme také s osobami, které pro svoji nemoc a život třeba na okraji společnosti, nejsou schopni získat lékařské ošetření na potřebné úrovni. S celou škálou řešení situací ve zdravotnictví musí pomáhat osoby z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, pracovníci obcí, opatrovníci). Pokud je ale povinností pomáhat, je třeba také znát jednotlivá práva svá i pacientů, i ošetřujících lékařů. Je třeba znát nejen práva, ale i povinnosti. Lékaři ale nejsou právníci a někdy nedokáží své postupy, po právu, zdůvodnit a vzniká tak mnoho otázek. Ve společnosti není všeobecně známo, kdo bude rozhodovat u osob, které jsou omezeny v jednání o svém zdravotním stavu. Často dochází k ošetření bez náležitých podkladů anebo v ohrožujících situacích k ošetření nedojde (ošetření je odmítáno). Pokud neznáme práva a povinnosti, neznáme své možnosti a nevíme, kdo nám může ve slabé chvíli pomoci své práva vymáhat a plnit naše povinnosti, dochází k častým nedorozuměním, nepochopením a dokonce až k nezákonným postupům. 

Program kurzu:

1.Úvod

 • Představení lektora
 • uvedení kurzu a jeho cíle 
 • očekávání účastníků 
 • úvod do problematiky: Představení zákonného podkladu a literatury.

2. Povinnosti lékaře

 • Povinnost zásahu/pomoci, 
 • povinnost poučit, život zachraňující úkony 
 • povinnosti lékařů ošetřit poučenou osobu
 • povinnost poučit jiného, když není poučení schopen přijmout pacient (pacient s doprovodem, bez doprovodu, ve službě, bez služby, s opatrovníkem, bez opatrovníka), 
 • ošetření proti vůli, ošetření bez poučení, trestní odpovědnost lékaře.

3. Práva a povinnosti pacienta

 • Informační právo a povinnost
 • právo na důvěrníka, přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb 
 • právo na revizní posudek, povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky 
 • řídit se vnitřním řádem, povinnost úhrady nehrazených služeb, byly-li poskytnuty se souhlasem, role opatrovníka při vymáhání práv a plnění povinností opatrovancem/pacientem
4. Poskytnutí informovaného souhlasu a vlastní rozhodnutí o zákroku

 • Kdo má právo za sebe jednat, i když ošetření nerozumí 
 • poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta 
 • kdo má právo poskytnout souhlas se zákrokem za duševně postiženou osobu 
 • koho může pracovník ze zdravotnického zařízení žádat o podpisy souhlasů (samotného pacienta, když rozumí/nerozumí, sociální službu, opatrovníka, rodinu) 
 • rozdílný přístup u osob s opatrovníkem a bez opatrovníka.
5. Role opatrovníka, sociálního pracovníka, rodiny

 • Podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu
 • role sociálního pracovníka při doprovodu uživatele do zdravotnického zařízení 
 • zdravotnickém ošetření 
 • pravomoci a povinnosti opatrovníka 
 • doprovod do zdravotnického zařízení je sociální prací nebo povinností opatrovníka, 
 • odpovědnost za „špatně“ udělený souhlas (kdo je „žalobcem“, kdo je „obžalovaným“, kdo a proti komu řízení vyvolává, kdo zastupuje) 
 • kolize mezi opatrovníkem a pacientem/opatrovancem.
6. Poskytování informací

 • Sociální služba a sdělování informací ze zdravotnické oblasti zjištěných při výkonu sociální práce, 
 • může pracovník zdravotnického zařízení užít osobní údaje pacienta ke komunikaci se třetí osobou (např. při podání žádosti do služby za pacienta) 
 • sdělování osobních a citlivých údajů (sociálnímu pracovníkovi)
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce, pacienta a dalších osob) 
 • podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám
7. Nedobrovolná hospitalizace a poskytování zdravotnických služeb bez souhlasu, proti vůli

 • Postavení pacienta 
 • povinnosti lékařů 
 • povinnosti opatrovníka, 
 • rozsah oprávnění lékaře provést zákrok, ošetření, hospitalizaci
 • řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotním ústavu
8. Závěr

 • Rekapitulace obsahu kurzu
 • dotazy 
 • řízená diskuze.

Poznámka: