Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob
Akreditace: MPSV ČR
A2019/0130-SP/PC
Lektor: Mgr. Petr Mach
Přihlásit
Termín konání: 10. 10. 2019 Číslo kurzu (VS): 19541
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolvent získá přehled o základních možnostech podpůrných opatření v případě, kdy osoby z důvodu duševní poruchy mají obtíže při právním jednání nebo jim duševní porucha v určitých oblastech zcela brání právně jednat. Také se absolvent naučí základní charakteristiku podpůrných opatření (např. zvláštní příjemce dávek, způsoby doručování dle ČSSZ nebo České pošty, nápomoc při rozhodování). Též bude umět aplikovat dané opatření/nástroje vzhledem k charakteristice případu (klienta či poskytovaného poradenství). Pozná rozsah zastupování a výkonu opatrovnictví v návaznosti na práva a povinnosti opatrovníka/opatrovance. Bude vědět kam se obrátit v případě výkonu opatrovnictví nebo zastupování v rozporu se zákonem/ v rozporu se zájmy osoby s duševní poruchou.

Přínos kurzu:

Sociální pracovníci působící zejména na obecních úřadech (ale v určité míře i oblasti sociálních služeb), se v rámci výkonu své odborné činnosti setkávají s osobami, které jsou stiženy duševní poruchou, mající za důsledek omezení jejich schopnosti právně jednat (tj. svéprávnosti), a které potřebují pomoci s řešením své obtížné životní situace. Je proto nezbytné, aby sociální pracovník disponoval určitým penzem informací a znalostí, které mu umožní jednak navázat s klientem smysluplný dialog a pochopit jeho situaci a potřeby a jednak poskytnout klientovi účinnou pomoc (buď přímo či nepřímo – doporučením kam se obrátit). Program provádí sociálního pracovníka základním přehledem možných nástrojů řešení obtížných životních situací klienta, a to zejména v těch případech, kdy je třeba činit určitá právní jednání u osoby se sníženou schopností právně jednat (např. zvláštní příjemce dávek sociálního zabezpečení, nápomoc při rozhodování), či řešit otázky spojené s výkonem opatrovnictví. Zejména problematika opatrovnictví je řešena v kontextu práv a povinnosti opatrovníka/opatrovance, a to včetně omezení výkonu opatrovnictví v návaznosti na nemožnosti činění určitých právních jednání bez svolení orgánů (opatrovnické rady nebo soudu). V neposlední řadě budou zmíněny nástroje pomoci opatrovance v případě, že opatrovník porušuje své povinnosti.

Program kurzu:

1. Úvod

 • představení lektora a účastníků
 • očekávání, obavy, pravidla 
 • průběh kurzu a shrnutí základního legislativního rámce ze kterého bude kurz vycházet

2. Snížená schopnost právně jednat – možné způsoby řešení/nástrojů a jejich využití

 • tento blok se zabývá situací, kdy lze předpokládat snižování schopnosti právně jednat a také situaci, kdy osoba má reálně sníženou schopnost právně jednat (svéprávnost), avšak je třeba realizovat právní jednání a zajistit život dané osoby
 • konkrétně: Jak se na situaci připravit
 • co je možné učinit nebo zajistit s předstihem (než dojde ke ztrátě schopnosti právně jednat v určitých oblastech)
 • jaké nástroje existují
 • včetně jejich možného využití (např. doručování dávky důchodového zabezpečení, zvláštní příjemce dávky, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti atd) 
 • jejich základní specifikace a nezbytná postup pro jejich zajištění

3. Opatrovnictví a zastupování osoby

 • předání informací ohledně práv a povinností jak opatrovníka, tak opatrovance
 • možnosti opatrovance za opatrovníka samostatně jednat 
 • omezení možného právního jednání opatrovníka nutností přivolení dalšího orgánu (například opatrovnická rada nebo soud)
 • ochranné mechanismy, pokud zastupování či opatrovnictví není vykonáváno v souladu se zákonem
 • kladné a záporné příklady výkonu činnosti opatrovníka (demonstrování plnění/porušování povinností)

4. Workshop

 • workshop bude realizován prostřednictvím práce účastníků v menších skupinách (3-7 členů)
 • účastníkům bude předloženo několik anonymizovaných kazuistik vycházející z praxe – každá skupina obdrží jednu z nich úkolem každé skupiny bude v návaznosti na projitou materii aplikovat vhodné nástroje pro řešení/podporu a zdůvodnit, proč právě dané nástroje byly využity 
 • výstup práce bude zaznamenán na papír/flipchart, následně bude jedním z členů skupiny přednesen před všemi účastníky kurzu 
 • u každého případu/kazuistiky bude rozvinuta všeobecná diskuze

5. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • dotazování
 • řízená diskuze

 

Poznámka: