Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
Včetně informací o věcném záměru nového stavebního zákona – REKODIFIKACE
Akreditace: MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
Lektor: Dr. Jana Řezníčková
Přihlásit
Termín konání: 12. 11. 2019 Číslo kurzu (VS): 19823
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s aktuálními rozsudky správních soudů majících dopad do oblasti jejich působnosti, tj. do oblasti upravované stavebním zákonem. Cílem vzdělávacího programu je snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu.

2. Novela stavebního zákona, prováděcích právních předpisů a zákonů souvisejících

 • Zákon č. 225/2017 Sb. 
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. 
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb. 
 • Zákon č. 500/2004 Sb. ve znění zák. č. 176/2018 Sb.

3. Aplikace problematických ustanovení stavebního zákona po novele č. 225/2017 za použití aktuální judikatury

Řešené oblasti:

 • Výkon veřejné správy – změna působnosti.
 • Dotčené orgány – úřady územního plánování.
 • Obsah a rozsah závazných stanovisek a jejich platnost.
 • Změna podkladů z hlediska majetkoprávních vztahů.
 • Změna v postavení spolků.
 • Společné rozhodnutí.
 • Užívání staveb - kolaudace.

Změny na úseku územního rozhodování

 • Pojmy stavebního zákona - soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší. 
 • Úřad územního plánování jako dotčený orgán. 
 • Změny formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu, přezkum. 
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění. 
 • Změna v postavení spolků a jejich účastenství dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. Zásadní změny majetkoprávních vztahů. 
 • Držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby. 
 • Účastenství v územním a stavebním řízení. 
 • Námitky v územním a stavebním řízení (kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty…).

Změny na úseku stavebního řádu 

 • Změny v § 104 a § 118 stavebního zákona. 
 • § 119 a násl. – kolaudace staveb. 
 • § 129 – odstranění stavby, dodatečné povolení. 
 • Veřejnoprávní smlouvy (uzavírání, účinnost, třetí osoby).
 • Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy.

4.Informace k připravované rekodifikaci stavebního zákona

 • Cíl rekodifikace. 
 • Institucionální změny. 
 • Změny stavebního práva (hmotného i procesního).
 • Harmonogram.

5. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Včetně informací o věcném záměru nového stavebního zákona – REKODIFIKACE