Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi
Akreditace: MV ČR
AK/PV-461/2014
Lektor: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 23. 8. 2018 Číslo kurzu (VS): 18245
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 1850 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 5
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Úředníci státní správy a samosprávy, administrativní pracovníci a dále ti, kteří v rámci své pracovní činnosti vytvářejí písemnosti úřední povahy, především obchodní/úřední dopisy a e-maily.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je seznámit účastníky se současnými trendy a novinkami v českém jazyce, zejména v oblasti tvorby úřední korespondence včetně psaní e-mailů, grafické úpravy a volby gramaticky správných jazykových prostředků.  Účastníci semináře získají přehled o nejnovějších jazykových příručkách a jiných odborných publikacích zabývajících se češtinou v úřední praxi. V rámci semináře si účastníci zopakují i vybrané gramatické jevy, a to především ve vztahu ke kancelářské praxi (oslovování v dopisech, psaní velkých písmen, interpunkce apod.), dále se seznámí s normou ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory, zejména s otázkou její závaznosti, jednotlivými oblastmi úpravy a dále vybranými jevy (psaní kalendářních dat, číselných údajů, úprava a psaní adres apod.). Účastníci budou během semináře upozorněni na slova, ve kterých se velice často chybuje, bude jim vše řádně vysvětleno a zdůvodněno. V závěrečné fázi kurzu si účastníci sami vyzkouší použití nabytých znalostí v praxi, a to formou rozmanitých gramatických a stylistických cvičení. 

Program kurzu:

1. Elektronická komunikace a její specifika

 • netiketa aneb pravidla chování na síti
 • hlavní zásady psaní e-mailů, jejich úprava (pozdrav, oslovení, předmět zprávy, ukončení e-mailu, diakritika v e-mailech atd.)
 • užití emotikonů a akronym v e-mailech, vysvětlení jejich významu (BTW, FAQ, ASAP, :/ aj.)
 • elektronický podpis
 • nejčastější chyby v e-mailové komunikaci

2. Pravopis v písemné a elektronické komunikaci – základní pravidla


 • současné trendy a novinky v češtině
 • vybrané gramatické jevy:

  a) velká písmena (např. názvy ulic a náměstí, názvy orgánů státní správy, správních oblastí, obcí, městysů
      a měst, názvy městských částí, institucí apod.)

  b) cizí slova (jejich pravopis, výslovnost)

  c) zvláštnosti skloňování některých jmen

  d) slovesné a jmenné vazby (např. díky/kvůli něčemu, diskutovat něco/o něčem, obchodovat něco/s
      něčím apod.)  

  e) lámání řádků

  f) interpunkce (čárka v souvětí, přívlastek volný/těsný, psaní čárek před zkratkami atd., apod., resp.,
      tj., spojovník, pomlčka, závorky, uvozovky

  g) apod.)

 • nejčastější pravopisné chyby a jejich vysvětlení

3. Seznámení s normou ČSN 01 6910

 • psaní kalendářních dat a časových údajů
 • tituly a jiné zkratky
 • úprava adresy
 • druhy a velikost písma, řádkování a klávesové zkratky
 • grafická úprava e-mailů a dopisů

4. Praktická cvičení

5. Diskuse

Poznámka: