Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
Vážení účastníci, z důvodu náhlého onemocnění lektorky je seminář v termínu 10. 12. zrušen. Náhradní termín oznámíme hned jak bude stanoven. Velmi se omlouváme za komplikace.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Lektor: Dr. Jana Řezníčková
Přihlásit
Termín konání: 10. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19583
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 7
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s aktuálním zněním stavebního zákona a příslušných souvisejících norem, a to zvláště s důrazem na praktické postupy stavebních úřadů. Cílem vzdělávacího programu je tak snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů. 

Program kurzu:

 

1. Úvod 

  • Legislativní rámec - O zákoně č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon přinášející mj. změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

2. Pojmy stavebního zákona

  • Stavba hlavní, soubor staveb. 
  • Vznik stavby. 
  • Zánik stavby. 
  • Stavební úřady –  příslušnost k rozhodování (změna příslušnosti).

3. Umísťování staveb

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací (Změny na úseku územního rozhodování; Umísťování staveb)

• orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu

• stavební úřad jako dotčený orgán

• změna formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu

• stanovení doby platnosti závazného stanoviska

• rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění


Účastenství v územním a stavebním řízení

• Základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise,

• přímé dotčení 

• postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona 

   č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• změny majetkoprávních podkladů v případě stavby na cizím pozemku

• úmrtí účastníka řízení - dědicové,

• držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby,

• insolvenční správce


Společné rozhodnutí

• společné územní rozhodnutí + EIA

• společné územní rozhodnutí a stavební povolení

• společné územní rozhodnutí, stavební povolení a EIA

• změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů

• změna okruhu účastníků řízení


Námitky v územním řízení

• Stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku

• Občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnota nemovitosti, úbytek oblohové

  dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, hluk, úbytek 

  oblohové dostatečnosti, požadavky na umístění odstavných a parkovacích stání, stavby na pozemku rodinného

  domu, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv, snížení tržní hodnoty

  nemovitostí

• Soulad záměru s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou  
   infrastrukturu a se závaznými stanovisky dotčených orgánů

 

Formy umísťování staveb

• Územní rozhodnutí

• Společné územní a stavební řízení

• Zjednodušující postupy při umísťování staveb:

     - územní souhlas, právní povaha, opravné prostředky, změna při přezkumu souhlasů, obsah, náležitosti

     - veřejnoprávní smlouva (uzavírání, účinnost, třetí osoby)


4. Povolování staveb

Povolovací režimy (Povolování staveb)

• Změny u jednotlivých forem povolování staveb

• Souhlas o provedením ohlášené stavby – změna okruhu staveb, souhlasy sousedů

   + přímé dotčení


5. Kolaudace staveb


6. Novely souvisejících zákonů

• Novely souvisejících zákonů, příp. očekávaný legislativní vývoj 


7. Závěr

• Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy.


Poznámka:

Vážení účastníci, z důvodu náhlého onemocnění lektorky je seminář v termínu 10. 12. zrušen. Náhradní termín oznámíme hned jak bude stanoven. Velmi se omlouváme za komplikace.