Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-408/2021;
MV ČR
AK/PV-687/2021
Lektor: PhDr. Anna Černá
Přihlásit
Termín konání: 8. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22340C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Úředníkům územní samosprávy, kteří v rámci své pracovní činnosti vytvářejí písemnosti úřední povahy, především úřední dopisy a e-maily.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se současnými trendy a novinkami v českém jazyce, zejména v oblasti tvorby úřední korespondence včetně psaní e-mailů, grafické úpravy a volby gramaticky správných jazykových prostředků. Účastníci semináře získají přehled o nejnovějších jazykových příručkách a jiných odborných publikacích zabývajících se češtinou v úřední praxi. V rámci semináře si účastníci zopakují i vybrané gramatické jevy, a to jednak ty, které se pravidelně vyskytují v úřední korespondenci (ať písemné či elektronické) a jednak ty, ve kterých úředníci nejčastěji chybují (oslovování v dopisech, psaní velkých písmen, interpunkce apod.). dDále se seznámí s normou ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory, zejména s otázkou její závaznosti, jednotlivými oblastmi úpravy a dále vybranými jevy (psaní kalendářních dat, číselných údajů, úprava a psaní adres apod.). V závěrečné fázi kurzu si účastníci sami vyzkouší použití nabytých znalostí v praxi, a to formou rozmanitých gramatických a stylistických cvičení.  Program směřuje ke zkvalitnění, zpřehlednění a zefektivnění písemné komunikace ze strany úředníků ÚSC, tedy komunikace, která je nedílnou součástí jejich správních činností.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.

2. Elektronická komunikace a její specifika ve veřejné správě

 • Netiketa aneb pravidla chování na síti. 
 • Hlavní zásady psaní e-mailů, jejich úprava (pozdrav, oslovení, předmět zprávy, ukončení e-mailu, diakritika v e-mailech, přílohy atd.). 
 • Užití emotikonů a akronym v e-mailech, vysvětlení jejich významu (BTW, FAQ, ASAP, :/ aj.). 
 • Elektronický podpis. 
 • Nejčastější chyby v e-mailové komunikaci.

3. Pravopis v úřední písemné a elektronické komunikaci – základní pravidla 

 • Současné trendy a novinky v češtině ve vztahu k úřední komunikaci. 
 • Vybrané gramatické jevy:  

    - velká písmena (např. názvy ulic a náměstí, názvy orgánů státní správy, správních oblastí, obcí, městysů a měst, názvy městských částí, institucí apod.)

    - cizí slova (jejich pravopis, výslovnost)

    - zvláštnosti skloňování některých jmen 

    - slovesné a jmenné vazby (např. díky/kvůli něčemu, diskutovat něco/o něčem, obchodovat něco/s něčím apod.)   

    - lámání řádků 

    - interpunkce (čárka v souvětí, přívlastek volný/těsný, psaní čárek před zkratkami atd., apod., resp., tj., spojovník, pomlčka, závorky, uvozovky, apod.)

 • Nejčastější pravopisné chyby v úřední korespondenci a jejich vysvětlení.

4. Seznámení s normou ČSN 01 6910 

 • Psaní kalendářních dat a časových údajů. 
 • Tituly a jiné zkratky. 
 • Úprava adresy. 
 • Druhy a velikost písma, řádkování a klávesové zkratky. 
 • Grafická úprava úředních e-mailů a dopisů. 
 • Grafická úprava úředních písemností (rozhodnutí, výzvy) v kontextu ČSN 01 6910.

5. Praktická cvičení 


6. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.


Poznámka: