Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vymáhání pohledávek obcí, výkon rozhodnutí exekuce
Akreditace: MV ČR
AK/VE-297/2019;
MV ČR
AK/PV-473/2019
Lektor: JUDr. Petr Kočí, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 11. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20178
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Jihlava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 28, Jihlava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Program je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se aktivně zabývají problematikou dluhů a vymáhání pohledávek obcí.

Přínos kurzu:

 

Cílem programu je seznámit posluchače s problematikou dluhů a vymáhání pohledávek obcemi, a to jak s příslušným legislativním rámcem, specifiky postavení obcí, tak i se základním představením výkonu rozhodnutí a exekucí.

Program se tak věnuje procesním i hmotněprávním aspektům pohledávek a jejich vymáhání (v rámci výkonu rozhodnutí a exekuce). Výklad je doplněn informacemi o insolvencích. 

Program nabízí ucelený přehled problematiky a vybavuje příslušné úředníky ÚSC základními kompetencemi v této oblasti.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků, struktury programu.

2. Postavení zastupitelů, radních, starosty a místostarosty stran odpovědnosti za škodu obce

 • Odpovědnost volených členů z hlediska soukromého práva (péče řádného hospodáře). 
 • Odpovědnost volených členů z hlediska správního a trestního práva (porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby). 
 • Soudní judikatura ve věcech soukromoprávních – odpovědnost za škodu. 
 • Soudní judikatura ve věcech trestních – porušení povinnosti při správě cizího majetku.

3. Hospodaření s majetkem obce s akcentem na pohledávky obce (§ 38 odst. 7 zákona o obcích)


4. Pohledávky a dluhy obce 

 • Vymezení pojmu – obecná úprava v občanském zákoníku. 
 • Nakládání s pohledávkami a dluhy – schvalovací režim podle § 85 zákona o obcích. 
 • Uplatňování pohledávek – soudní a rozhodčí řízení. 
 • Promlčení a prekluze, jakož i „odepisování“ pohledávek. 
 • Exkurz: Zajišťovací instituty. 
 • Odpovědnost za nevymáhání.

5. Výkon rozhodnutí a exekuce

 • Soudní výkon rozhodnutí a exekuce – občanský soudní řád a exekuční řád. 
 • Správní exekuce – stavební právo. 
 • Daňová exekuce – správa místních poplatků. 

6. Insolvence

 • Postavení obce v insolvenčním zákoně - § 6 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. 
 • Úpadek a jeho formy. 
Obec jako insolvenční navrhovatel a věřitel:
 • Rozdíl mezi zajištěným a nezajištěným věřitelem – kontext na zajištění pohledávky stran lepšího postavení v rámci insolvenčního řízení. 
 • Podání insolvenčního návrhu. 
Insolvenční řízení: 
 • Zahájení. 
 • Účinky. 
 • Rozhodnutí o úpadku. 
 • Řešení úpadku. 
 • Postavení insolvenčního správce. 
 • Vztah insolvence a exekuce.

7. Závěr (diskuze, dotazy)

Poznámka: