Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví (základní postupy a velmi zásadní rozdíly oproti dluhům u zdravých osob)
Akreditace: MPSV ČR
A2019/1392-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 12. 7. 2022 Číslo kurzu (VS): 22303C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář si klade za cíl seznámit absolventa kurzu s rozdílnostmi práce s klienty a jejich dluhy, které vznikly oprávněně a s dluhy, které vznikly podvodně (klient – osoba s duševním onemocněním byla podvedena, případně zneužita). V rámci semináře tak absolvent získá základní informace a nástroje pro práci s dluhovou problematikou, dokáže rozlišit typ dluhu a nastavit efektivní postup, jak napomůže klientovi danou situaci řešit. Dále bude schopen v budoucnu rozlišit samovolné a neoprávněné nakládání ze strany sociální služby, opatrovníka či třetích osob. 

Přínos kurzu:

Dluhy osob s duševním onemocněním vykazují oproti dluhům jiných „běžných“ dlužníků značná specifika. Kromě té skutečnosti, že osoby s duševním onemocněním mnohdy nemohou plně pochopit důsledky svého zadlužení, se tyto osoby nezřídka stávají pouhými oběťmi, a to buď tak, že si sami přímo nepůjčí (např. ručí za dluhy druhých), anebo se stanou obětí nejrůznějších cílených kampaní. Taktéž může dojít k nadužívání moci nad touto osobou (opatrovník nerespektuje přání osoby; sociální služba samovolně užívá finanční prostředky této osoby, dle svého uvážení; rodina je sociálně slabá a na duševně postiženého člena domácnosti sjednává půjčky). A právě rozdílnost vzniku dluhu, neschopnost o něm uvažovat a neschopnost ho řešit odlišuje duševně postižené osoby od běžných lidí a také zásadním způsobem ovlivňuje práci s takto vzniklými dluhy. Program na tato specifika reaguje a představuje účastníkům, základní postupy a principy, kterými je možné dluhy revidovat, zjistit jejich podklad, oprávněnost, identifikovat zneužití, jednat o zneplatnění dluhu, případně jej soudně vymáhat.

Program kurzu:

1. Úvod     

 • představení lektorky a účastníků 
 • očekávání 
 • obavy 
 • pravidla 
 • průběh kurzu

2. Základní rozdělení       

 • role sociálního pracovníka na obci při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním
 • role sociálního pracovníka v sociálních službách při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním 
 • role (veřejného) opatrovníka při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním (opatrovancem) 
 • rozdílný přístup k osobě s duševním onemocněním, která je schopná spolupráce se sociálním pracovníkem a osobě, která již není schopna se postarat o své záležitosti a řešit situaci

3. Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem           

 • schopnost rozhodovat a jednat
 • jak odhadnout možnou neplatnost jednání 
 • zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, „šmejdi“, zneužití v rodině)

4. Základní informace o platnosti a neplatnosti právního jednání a jeho dopadu do platnosti/neplatnosti dluhů 

 • základní informace o platnosti a neplatnosti právního jednání a jeho dopadu do platnosti/neplatnosti dluhů učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci / mimo svou pravomoc
 • učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem
 • učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka 
 • učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách) 
 • pomoc ze strany sociální práce 
 • pomoc ze strany opatrovníka
 • pomoc ze strany sociálních služeb

5. Nekalé praktiky při uzavírání smluv – základní informace                     

 • neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjekt 
 • zneužívající ujednání 
 • odstoupení od spotřebitelské smlouvy, pomoc při spotřebitelských sporech 
 • možnosti bezplatné právní a sociální pomoci

6. Dokazování neplatnosti před a po omezením svéprávnosti, práce s dluhy                

 • zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů
 • možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz 
 • postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců, při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka)
 • oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků 
 • doručování
 • bezdůvodné obohacení

7. Exekuce         

 • správný a nesprávný postup při výkonu či exekuci 
 • uvěřitelný a neuvěřitelný dluh, příklady z praxe
 • vznik/neplanost počátečního jednání

8. Závěr                           

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování

Poznámka: