Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Stavby na cizích pozemcích
Akreditace: MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 23. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22279
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku obcí. Vhodný je i pro úředníky působící v rámci stavebních úřadů.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je prohloubit a především aktualizovat znalosti a dovednosti úředníků ÚSC v rámci specifické problematiky staveb na cizích pozemcích. Posouzení stavby na cizím pozemku a jejího vztahu k pozemku (tj. zda je jeho součástí, či zda je stavbou samostatnou) je významným aspektem v rámci celé řady správních rozhodování. Kurz téma představuje v širších souvislostech a to optikou potřeb ÚSC.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků a programu semináře.

2. Zásada „superficies solo cedit“ a její význam pro stavby

 • Praktické dopady sjednocování staveb s pozemky, význam znovuzavedení zásady, že stavba je součástí pozemku. 

3. Co vše je samostatnou stavbou ve smyslu práva

 • Stavba však není součástí pozemku vždy. Na účastnících právních poměrů je nicméně ponecháno, aby učinili správný závěr ohledně právní samostatnosti či nesamostatnosti stavby. Základním východiskem je pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním. Zdůrazněn bude význam judikatury, kterou byl tento pojem zaveden a dotvářen. Následně bude provedeno zobecnění typických znaků stavby ve smyslu občanskoprávním. Poté budou uvedeny výjimky, kdy stavba není součástí pozemku podle současné právní úpravy.

4. Přechodná ustanovení občanského zákoníku ke stavbám zřízeným před jeho účinností

 • Velké množství staveb si ponechalo svojí právní samostatnost v důsledku předchozí právní úpravy. Některé stavby řešené v přechodných ustanoveních občanského zákoníku tak budou jednou z dlouhodobě přetrvávajících výjimek, kdy stavba nebude součástí pozemku.

5. Právní režim staveb neoprávněných

 • Pojednáno bude o stavbách neoprávněných (tj. postavených bez právního titulu k pozemku).

6. Omezení vlastnického práva sousední stavbou

 • Související problematika tzv. sousedských práv ve vztahu ke zřizování či údržbě stavby na sousedním pozemku, kdy je nezbytné vstoupit na cizí pozemek. Řešeny budou otázky, kdy je sousední vlastník povinen vstup strpět (za jakých podmínek) a jak jsou řešeny případné nároky ze způsobené škody na cizím pozemku. Vznik přestavku a jeho následky.

7. Liniová stavba

 • Bude podán podrobný výklad ustanovení § 509 o.z. a jeho praktických důsledků.

8. Podzemní stavba se samostatným účelovým určením

 • Co vše se skrývá pod uvedeným názvem a jaká překvapení někdy mohou nastat. Pojednáno na praktických příkladech.

9. Stavba dočasná

 • Jeden z nejvíce problematických institutů současné právní úpravy. Nejasná právní úprava a chybějící judikatura zde vytvářejí prostor pro fatální následky, kdy chybí jednoznačná odpověď na samotnou základní otázku, co je vůbec dočasnou stavbou. Tato nevyjasněnost ve vztahu ke skutečnosti, že dočasná stavba není součástí pozemku, může v budoucnu vést k nečekaným praktickým vyústěním.

10. Právo stavby

 • Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.

11. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka: