Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
Lektor: Mgr. Lukáš Fridrich
Mgr. Lucie Pacnerová
Přihlásit
Termín konání: 21. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22508
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2800 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program představuje  základními zásady, pojmy, právní normy a předpisy mezinárodního a unijního práva v oblasti ochrany dětí, zejména pak ve vztahu k rodičovské odpovědnosti, rodičovským únosům dětí, styku s dětmi, vymáhání výživného, přeshraniční spolupráci v této oblasti a základům mezinárodního osvojení. Nedílnou součástí programu je i představení a řešení příkladů z praxe. Program je primárně určen pro pracovníky OSPOD, nicméně užitečné informace nabízí např. pracovníkům občanských poraden atp.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu si osvojí nejzásadnější teoretické znalosti v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, seznámí se se základními právními dokumenty a naučí se je vhodně aplikovat na konkrétních praktických příkladech. Kurz je koncipován tak, aby účastník nejdříve získal základní teoretickou znalost, kterou využije při řešení kazuistik ve skupině za asistence lektorů. Jednotlivé kazuistiky jsou modelové příklady týkající se mezinárodních únosů dětí, úpravy péče o dítě v případech s mezinárodním prvkem, přeshraničního vymáhání výživného, práce s ohroženým dítětem, odebírání dětí, repatriací, prošetřování poměrů dítěte v zahraničí a spolupráce se zahraničními orgány sociálně-právní ochrany dětí. V závěrečném bloku účastníci dostanou příležitost nabyté znalosti a dovednosti aplikovat při řešení komplexního případu vycházejícícího z praxe Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Absolvent získá základní přehled o problematice, je obeznámen se zásadními dílčími oblastmi mezinárodněprávní ochrany dětí, získá základní přehled o nástrojích, postupech a úloze státních orgánů a o možnostech přeshraniční spolupráce.

Program kurzu:

1. Úvod       

 • představení lektora, účastníků 
 • zjištění očekávání účastníků

2. Základní pojmy a zásady mezinárodní ochrany dětí; nástroje mezinárodního práva           

 • seznámení s pojmy - mezinárodní příslušnost soudu, použitelné právo, obvyklý pobyt (bydliště) vs. trvalý pobyt
 • uznání rozhodnutí
 • pravidla aplikace norem mezinárodního práva

3. Mezinárodní únosy dětí                       

 • základní zásady a pojmy únosového práva
 • řízení u českých soudů
 • činnost kolizního opatrovníka
 • role ústředních orgánů
 • práce s kazuistikou

4. Úprava péče od dítě v přeshraničních případech, vymáhání výživného, prošetřování poměrů dítěte v zahraničí

 • zastupování dítěte v soudním řízení s cizím prvkem
 • přeshraniční spolupráce
 • příslušnost soudu
 • použitelné právo
 • uznání rozhodnutí
 • práce s kazuistikou

5. Práce s ohroženým dítětem, odebírání dětí, repatriace, prošetřování poměrů dítěte v zahraničí            

 • příslušnost soudů
 • použitelné právo
 • uznání rozhodnutí
 • přeshraniční spolupráce
 • práce s kazuistikou

6. Základní pojmy a principy mezinárodního osvojení                       

 • pojem mezinárodního osvojení
 • právní úprava
 • postup osvojení dítěte do ciziny
 • možnosti osvojení z ciziny
 • statistiky

7.  Kazuistika z praxe         

 • řešení komplexního případu zahrnující veškerá probíraná témata

8. Závěr         

 • rekapitulace
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: