Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová
Přihlásit
Termín konání: 23. 6. 2022 Číslo kurzu (VS): 22330
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s aktuálními rozsudky správních soudů majících dopad do oblasti jejich působnosti, tj. do oblasti upravované stavebním zákonem. Cílem vzdělávacího programu je snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu.

2. Novela stavebního zákona, prováděcích právních předpisů a zákonů souvisejících

 • Zákon č. 225/2017 Sb. 
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. 
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb. 
 • Zákon č. 500/2004 Sb. ve znění zák. č. 176/2018 Sb.

3. Aplikace problematických ustanovení stavebního zákona po novele č. 225/2017 za použití aktuální judikatury

 • Řešené oblasti:
    - Výkon veřejné správy – změna působnosti.
    - Dotčené orgány – úřady územního plánování.
    - Obsah a rozsah závazných stanovisek a jejich platnost.
    - Změna podkladů z hlediska majetkoprávních vztahů.
    - Změna v postavení spolků.
    - Společné rozhodnutí.
    - Užívání staveb - kolaudace.

 • Změny na úseku územního rozhodování:
    - Pojmy stavebního zákona - soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší. 
    - Úřad územního plánování jako dotčený orgán. 
    - Změny formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu, přezkum. 
    - Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění. 
    - Změna v postavení spolků a jejich účastenství dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. Zásadní změny majetkoprávních vztahů. 
    - Držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby. 
    - Účastenství v územním a stavebním řízení. 
    - Námitky v územním a stavebním řízení (kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty…).

 • Změny na úseku stavebního řádu:

    - Změny v § 104 a § 118 stavebního zákona. 
    - § 119 a násl. – kolaudace staveb. 
    - § 129 – odstranění stavby, dodatečné povolení. 
    - Veřejnoprávní smlouvy (uzavírání, účinnost, třetí osoby).
    - Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy.


4. Informace k připravované rekodifikaci stavebního zákona

 • Cíl rekodifikace. 
 • Institucionální změny. 
 • Změny stavebního práva (hmotného i procesního).
 • Harmonogram.

5. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.