Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
Lektor: Mgr. Daniel Kulhavý
Přihlásit
Termín konání: 21. 6. 2022 Číslo kurzu (VS): 22310C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Úředníci územně samosprávných celků věnující se, v rámci své pracovní činnosti, problematice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, popř. kontrole jejich zadávání či administrativní stránce jejich následného plnění.

Přínos kurzu:


Účastníci se seznámí s aktuálním legislativním stavem v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu. Dále se seznámí s jednotlivými možnostmi výběrových řízení, s postupy při uzavírání příslušných smluv, s otázkami zařazení veřejné zakázky, s problematikou určování předpokládané hodnoty, kvalifikace, a hodnocení s dopady dalších právních norem na oblast veřejných zakázek malého rozsahu. Zvláštní důraz je kladen na problematiku principů 3E a zásad § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Účastníci se dále obeznámí s náležitostmi návrhů vytvoření interních zadávacích směrnic a metodik pro oblast veřejných zakázek malého rozsahu. Celá problematika je ilustrována příklady z praxe, a to včetně popisu nejčastějších rizik a chyb při zadávání a s uvedením možností jak se jich vyvarovat. Hlavním cílem programu je zkvalitnit postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v úřední praxi a poukázat na nejčastější pochybení zadavatelů.

Program kurzu:


1. Úvod Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.


2. Legislativní rámec

 • Zákon o zadávání veřejných zakázek. 
 • Zákon o registru smluv. 
 • Související normy a předpisy. 
 • Vnitřní předpisy a metodiky operačních programů.

3.  Závazné instituty ze ZZVZ a jiných právních předpisů

 • Zásady § 6 ZZVZ. 
 • Principy 3E. 
 • Další zásady. 
 • Vztahy mezi zásadami § 6 ZZVZ a principy 3E.

4. Postupy při uzavírání smluv na VZMR a podpůrné instituty ze ZZVZ 

 • Druhy výběrových řízení, rizika a výhody jednotlivých typů. 
 • Sociálně odpovědné veřejné zadávání. 
 • Předmět VZ, předpokládaná hodnota, kvalifikace. 
 • Možnosti hodnocení, hodnocení kvality.

5. Povinnosti plynoucí z jiných zákonů

 • Přímé zadání a OZ. 
 • Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. 
 • Uveřejňování v registru smluv.

6. Pochybení zadavatele a sankce

 • Administrativní a pracovněprávní pochybení. 
 • Sankce. 
 • Přezkum ÚOHS. 
 • Trestní postih, trestná činnost související s VZ.

7. Návrhy vytvoření interní zadávací směrnice

 • Typy na konkrétní instituty. 
 • Nastavení limitů. 
 • Praxe.

8. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.Poznámka: