Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Detence v zařízení sociálních služeb
Akreditace: MPSV ČR
A2019/0096-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Zuzana Durajová
Přihlásit
Termín konání: 17. 10. 2019 Číslo kurzu (VS): 19673
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolventi poznají, co je to detenční řízení v sociálních službách, pochopí jaký je účel a průběh tohoto mechanismu. Absolventi se seznámí s okolnostmi, za jakých je možné uzavřít smlouvu o sociální službě bez souhlasu klienta, naučí se poznat, kdy je nutné oznamování případu na soud. Také porozumí rolím jednotlivých aktérů v daném procesu (poskytovatele, opatrovníka, státního zástupce, umístěného atd.), a zjistí jaká jsou práva umístěné osoby. Též absolvent získá základní kompetence, tj. schopnost orientovat se v situaci, kdy je deklarován nesouhlas klienta se službou, pochopí jaké mají jednotliví aktéři procesu povinnosti a oprávnění a naučí se porozumět principům mechanismu procesu.

Přínos kurzu:

Nedobrovolné držení klienta v zařízení sociálních služeb představuje významný zásah do jeho osobnostních práv. Sociální pracovník, který se s tímto institutem ve své praxi setkává, by měl být vybaven takovým penzem informací, které mu umožní setrvat pevně na půdě legality a zároveň co nejvíce šetřit klientových osobnostních práv. Program vysvětluje zakotvení institutu detence jak v legislativě, tak i jeho význam v kontextu sociálních služeb. Program účastníky seznamuje s mechanismem uzavírání smluv o sociálních službách u zájemců se sníženými schopnostmi rozhodovat, s postupy v situaci, kdy klient nechce službu využívat, s rolí jednotlivých zúčastněných stran (obce, opatrovníci, rodinní příslušníci), a to včetně úlohy soudu a soudního řízení. 

Program kurzu:

1. Úvod   

 • představení účastníků a jejich očekávání od kurzu 
 • představení kurzu a jednotlivých témat 
 • provozní informace

2. Detence v kontextu sociálních služeb    

 • představení tématu detence v kontextu sociálních služeb 
 • poukaz na další typy detencí, ve kterých se mohou ocitat klienti sociálních služeb 
 • otázky omezování osobní svobody
 • známá rozhodnutí česká i zahraniční

3. Právní pravidla pro detenci   

 • mezinárodní právo 
 • známá rozhodnutí česká i zahraniční 
 • český právní řád a úprava detence pro klienty sociálních služeb

4. Uzavírání smluv o sociálních službách u zájemců se sníženými schopnostmi se rozhodovat     

 • mechanismus uzavírání zmíněných smluv 
 • role obcí, opatrovníků i rodiny 
 • situace, kdy klient nevyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy  

5. Když klient nechce službu využívat   

 • postup poskytovatele a opatrovníka v situaci, kdy klient projeví nesouhlas nebo činí projev vážně míněného nesouhlasu 
 • ohlašování na soud a další kroky

6. Soudní řízení o detenci a návazná opatření   

 • detailní popis soudního řízení 
 • role poskytovatele sociálních služeb, opatrovníka, státního zástupce 
 • důkazy, které soud bude používat 
 • finální rozhodnutí soudu a navazující nutná opatření

7. Závěr  

 • rekapitulace obsahu programu 
 • řízená diskuze 
 • dotazy

Poznámka: