Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Etika v profesním životě úředníka ÚSC
Akreditace: MV ČR
AK/PV-302/2014
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 6. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22531
Tisk
Čas konání: 9:30 - 14:30 Cena bez DPH: 2800 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen pro všechny úředníky, jelikož etika a etické jednání by měly být nedílnou součástí jejich profesní osobnosti a odborné činnosti.

Přínos kurzu:

 

Absolventi vzdělávacího semináře si v rámci školení doplní své odborné kompetence, znalosti a dovednosti o vědomé aplikování etických zásad při výkonu své úřední činnosti. Etický způsob jednání je třeba posílit při výkonu správních činností ve všech oblastech, neboť má jednoznačně všeobecnou platnost - zvlášť silné akcenty pak má např. v sociálně-právní ochraně dětí (k zajištění objektivního posuzování často velmi citlivých a složitých situací v rodinách), při výkonu veřejného opatrovnictví, při řešení eticky často velmi náročných otázek ochrany přírody, krajiny, vody, ovzduší, při územních rozhodováních a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, při přestupkovém řízení ve věcech pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, při posuzování vlivu na životní prostředí, integrované prevenci a omezení znečištění, při ochraně zemědělského půdního fondu a mnoha dalších oblastech. Etika je ze své podstaty průřezovou, fundamentální a zcela zásadní součástí a východiskem při veškerém výkonu správních činností. Internalizace etických hodnot a principů do pracovní činnosti (především v oblasti správního rozhodování) jim umožní osvojení si vyšší úrovně profesionality při jednání s občany. Absolvované vzdělávání uschopní úředníky k praktické aplikaci etických zásad nejen v každodenním jednání s klienty, ale též při vlastním správním rozhodování (vědomí nestrannosti, požadavku objektivity, protikorupčního přístupu), což bude v konečném důsledku přínosem pro obě strany. Vzdělávací program vychází ze skutečnosti, že jedině vlastní svobodné rozhodnutí jednotlivce realizovat v praxi předané znalosti a dovednosti, může přinést konkrétní výsledky v oblasti zvýšení úrovně etiky jednání při výkonu pracovní činnosti. V tomto směru si klade předkládaný vzdělávací program vysoké cíle, přičemž není koncipován jako formální záležitost končící dnem absolvování semináře, ale jako započatý proces, jehož finálním výsledkem a produktem je změna, případně posílení postojů a přístupů v dané oblasti a jejich realizace v praxi při výkonu úředních činností.

Program kurzu:

 

1. Úvod

  • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu. 

2. Pojem etika, co je to etika, historie etiky, nezbytnost etiky ve veřejné správě. Etická povaha problémů              současného světa


3. Etický kodex v kontextu základních zásad činnosti správních orgánů, etické jednání úředníků a jeho                  zakotvení v zákoně č. 312/2002 Sb. (zejména § 16 - základní povinnosti úředníka), význam etiky pro                správní rozhodování


4. Deset stupňů etického jednání

  • Komunikace (vědomí etického rámce v rámci komunikace s občany i kolegy, osvojení si etického způsobu komunikace s občany-klienty, např. při výkonu správních činností při sociálně-právní ochraně dětí, výkonu opatrovnické činnosti, v sociálních službách, ve zdravotnictví, při přestupkových řízeních - jako fundamentálního základu pro navázání skutečně profesionálního vztahu úředník - občan-klient a nastavení odpovídajících parametrů pro úspěšný výkon těchto činností.)
  • Pozitivní hodnocení sebe (vědomí vlastního etického ukotvení jako záruky objektivity a nestrannosti správních činností.)
  • Pozitivní hodnocení druhých (eticky správné hodnocení druhých osob a situací - vycházející z objektivních kritérií, která nejsou při výkonu správních činností založena na osobních sympatiích, či antipatiích, ale umožňující objektivní a nestranné posouzení osoby a situace občana, s nímž se úředník při výkonu správních činností setkává.)
  • Kreativita a iniciativa (posílení ochoty občanovi-klientovi pomoci hledat efektivní řešení jeho situace - např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, při výkonu činnosti veřejného opatrovníka atd.)
  • Vyjadřování a komunikace emocí (úředník musí umět při výkonu správních činností správně zacházet se svými emocemi a emocemi občanů-klientů. Dokázat správným a kontrolovaným způsobem zvládat emoce své a např. také vysokou míru negativních emocí klienta-občana.)
  • Interpersonální a sociální empatie (empatie jako praktický aspekt etického jednání v rámci správních řízení. Posílení schopnosti vcítit se do konkrétní situace občana-klienta a prostřednictvím využití empatie mu pomoci zvládnout vyřešit složité situace, současně správně a s nadhledem posuzovat danou situaci.)
  • Asertivita (etika ve vztahu k problematice asertivity chrání úředníka vykonávajího správní činnosti před děláním ústupků a kompromisů, které nejsou při výkonu dané správní činnosti na místě - posílení postojů, kdy je naopak třeba záležitost vidět se zdravým odstupem a nepodléhat jakýmkoliv případným tlakům, nenechat se vyprovokovat k neprofesionálnímu jednání...)
  • Reálné a zobrazené vzory (při motivaci k etickému způsobu jednání jsou naprosto zásadní příklady a zkušenosti - úředníci vykonávající správní činnosti nepotřebují být seznamováni pouze s teorií, ale potřebují především vidět vzory, příklady, praxi - v níž je obsaženo etické jednání při výkonu správních činností.)
  • Prosociální jednání při výkonu správních činností (výsledkem a finálním "produktem" školení Etiky má být člověk se schopností se pro etický způsob jednání při výkonu svěřených správních činností samostatně rozhodovat a v každodenní praxi eticky také skutečně jednat.)

5. Přínos etického jednání v profesním životě úředníka ÚSC. Proces internalizace etických hodnot a principů,          celospolečenský význam etického rozměru činnosti úředníků ÚSC


6. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: