Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0530-SP
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Přihlásit
Termín konání: 10. 11. 2022 Číslo kurzu (VS): 22454C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program se zabývá právní úpravou sociálně právní ochrany dětí s důrazem na děti v pobytových zařízeních. Důsledně vychází z aktuálního znění občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů. Konkrétně se zabývá právy a povinnostmi OSPOD při realizaci ústavní výchovy vč. propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podáváním návrhů k soudu a rozhodování soudů o umístění a přemístění do jednotlivých zařízení. Pozornost věnuje i součinnosti OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu, spolupráci OSPOD se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a se zařízeními pro děti vyžadujícími okamžitou péči a v neposlední řadě i i spolupráci se soudy při umísťování a přemísťování dětí a při sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy vč. podávání zpráv soudům.

Přínos kurzu:

Absolvent získá poznatky, které přinesla aplikace občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních  v návaznosti  zákona o sociálně-právní ochraně dětí a novely tohoto zákona účinné k 1. 1. 2022 a 1. 1. 2025. Tyto právní předpisy jsou významné  v oblasti náhradní výchovy, včetně  povinností soudů v rozhodnutí přímo určit zařízení, do kterého má být dítě umístěno nebo přemístěno. Tato povinnost přísluší i OSPOD, pokud jsou navrhovatelé, pokud nemají povinnost spolupracovat se soudy. OSPOD nově dávají souhlas s poskytováním ochrany a pomoci v pobytových zařízeních a navštěvují děti v těchto zařízeních. Velmi důležité je také připravovat děti na samostatný život po skončení náhradní výchovy, a to ve spolupráci s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb, což je také obsaženo ve standardu č. 14 k SPOD a v novele zákona o SPOD. Absolvent se seznámí s propojením právní úpravy a její aplikací při poskytování sociálně-právní ochrany dětí v různých situacích života dětí (kdo může podat návrh na vybrané formy náhradní výchovy, kdo je účastníkem řízení, jaké je zastoupení dětí, jak kombinovat formy náhradní výchovy, jak spolupracovat se zařízeními pro výkon ústavní  výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Absolvent si ujasní možnosti spolupráce se soudy, aby bylo rozhodnuto včas a vhodnou formou (ve věci či předběžným opatřením) a také se seznámí s příklady dobré a špatné praxe, které může využít ve své odborné činnosti.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení programu a jeho odůvodnění
 • očekávání účastníků od programu

2. Právní úprava

 • výklad vybraných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 108/2006 Sb., zákona č. 269/2021 Sb., 270/2021 Sb., vzájemné propojení a souvislosti z hlediska práva
 • podávání návrhů, podnětů

3. Působnost jednotlivých orgánů a institucí

 • práva a povinnosti OSPOD při realizaci ústavní výchovy, včetně propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • podávání návrhů, podnětů nebo upozornění k soudu
 • součinnost OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
 • spolupráce OSPOD se zařízeními pro výkon ústavní  výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou péči, povinnost navštěvovat děti, připravovat je na samostatný život
 • spolupráce se soudy při přemisťování dětí, při sledování výkonu ústavní výchovy, podávání zpráv soudům

4. Kazuistiky a případové studie

 • představení a rozbor kazuistik a konkrétních případových studií
 • příklady dobré a špatné praxe

5. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: