Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Úřední písemnosti v praxi – zásady pro různé typy dokumentů
Akreditace: MV ČR
AK/VE-55/2016;
MV ČR
AK/PV-87/2016
Lektor: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 1. 10. 2020 Číslo kurzu (VS): 20719
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zaměstnancům úřadů státní správy a místní samosprávy jakož i všem dalším zaměstnancům, kteří pro svou pracovní činnost potřebují znát zásady spisovné písemné komunikace a správné postupy při psaní jednotlivých typů úředních oficiálních i interních písemností (tištěných i elektronických).

Přínos kurzu:


Cílem semináře je seznámit úředníky územně samosprávných celků se zásadami správného psaní, stylizace a úpravy různých typů úředních a obchodních písemností oficiálního i interního charakteru: Zápis z porady, žádost, plná moc, výpověď, oznámení, prezenční listina, vnitřní sdělení, dopis, e-mail, datová schránka apod. Účastníci se seznámí se změnami v nové české státní normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910) a získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích a o tom jak se jim vyhnout. Zároveň se naučí samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.  

Program kurzu:


1. Úvod

 • Informace o jazykové situaci v ČR (kdo a v jaké míře určuje normu spisovné češtiny a kdo a v jaké míře je povinen ji dodržovat, míra závaznosti české státní normy pro úpravu písemností).
 • Informace o zdrojích poučení o jazyce, úpravě písemností a zásadách úřední komunikace (tištěné a elektronické zdroje).

2. Komunikační normy a administrativní styl

 • Zásady administrativního stylu a volba přiměřených jazykových prostředků.
 • Jazykové a stylizační zásady podle typu projevu: oficiální x neoficiální, písemný x mluvený, osobní x neosobní.
 • Rozdíly ve stylizaci interních, méně formálních písemností a oficiálních, formálních textů (např. pracovní e-maily x oficiální dopisy).

3. Grafická stránka písemností podle ČSN 01 6910

 • Celková úprava písemností: umístění jednotlivých informací, textový sloupec, zvýrazňování textu, členění textu na odstavce.
 • Psaní výčtů.
 • Úprava elektronických dokumentů: e-maily, datové schránky apod.

4. Jednotlivé typy písemností

 • Zápis z porady, prezenční listina, oznámení, žádost, plná moc, výpověď, pozvánka, posudek, směrnice, vnitřní pracovní sdělení.
 • E-mail, dopis, datová schránka.

5. Pravopis

 • interpunkce
 • velká písmena
 • různé

6. Stylistická úskalí úřední komunikace

 • Výběr přiměřených (neutrálních a spisovných) jazykových prostředků, včetně důrazu na správné užívání cizích slov (kolidovat × konsolidovat, antedatovat × *antidatovat, exekuce × exekvovat).
 • Formulace věty – důraz na jednoznačnost a srozumitelnost textu – klíčové zásady, na co si dát pozor.
 • Nejčastější chyby: slovosled, správné vazby, příliš dlouhá a nesrozumitelná souvětí, hromadění předložek apod. (uvažovat něco × o něčem, dopis v souvislosti s v září provedeným přečíslováním, o problému, týkajícím se…).
   

Poznámka: