Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
Akreditace: MPSV ČR
2017/0072-PC/SP
Lektor: Ing. Ivana Grunerová
Přihlásit
Termín konání: 8. 10. 2019 Číslo kurzu (VS): 19511
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen především sociálním pracovníkům obcí, kteří vykonávají sociální práci s klienty a opatrovnictví, dále sociálním pracovníkům příspěvkových organizací, zařízení sociálních služeb, např. domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem, dále dětských domovů a zdravotnických zařízení, s cílem přiblížit průběh řízení u příspěvku na péči, podmínky nároku na dávku a její výše, způsob posouzení zdravotního stavu, povinnosti žadatele, příjemce a osob pečujících, a to vzhledem k aktuální novele zákona o sociálních službách. Seminář zaměřuje svou pozornost na problematiku příspěvku na péči, který je v rámci ČR nepojistnou dávkou a tudíž se nejedná o dávku závislou na odvádění sociálního pojištění. Vzdělávací program je určen nejen na posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby a pečujícího prostředí tak, aby každý individuálně mohl zvolit pro něho nejúčelnější způsob zajištění svých potřeb, ale především pro sociální pracovníky a pracovníky sociálních služeb, kteří s těmito osobami pracují, a kteří se věnují příslušné poradenské činnosti. Program věnuje pozornost nejen současnému legislativnímu stavu, ale představuje i připravovaný legislativní vývoj dané oblasti. Dále se program věnuje problematice určování stupňů závislosti na pomoci jiné osoby, zejména pak jednotlivým kritériím (a jejich vývoji), která toto rozeznávání umožňují. Účastníci semináře tak budou seznámeni se současně platnými podmínkami a procesy, které jsou důležité při posuzování nároku na přiznání příspěvku a určení stupně závislosti.

Přínos kurzu:

 

Účastník kurzu ví, jaké platné právní předpisy upravují problematiku příspěvku na péči, zná účel příspěvku na péči. Ví, kdo může podat žádost o přiznání příspěvku na péči a jaké jsou povinnosti žadatele a orientuje se ve správním řízení vedeném o příspěvku na péči, včetně mimořádných opravných právních prostředků.

Účastník zná účel sociálního šetření pro posouzení stupně závislosti, podstatná kritéria pro posuzování stupně závislosti lékařem lékařské posudkové komise a ví, jaké základní životní potřeby a podaktivity základních životních potřeb jsou posuzovány pro určení stupně závislosti.

Účastník umí definovat, kdo může být poskytovatelem sociální péče a zná povinnosti fyzických osob, které pečující o příjemce příspěvku na péči.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, cílů semináře a jeho struktury.

2. Legislativní rámec

 • Uvedení právních předpisů EU a českých právních předpisů, které upravují problematiku příspěvku na péči.
 • Definování účelu a podmínek příspěvku na péči.

3. Proces správního řízení k příspěvku na péči

 • Žádost o příspěvek na péči, povinnosti: žadatel, správní orgán. 
 • Proces správního řízení k příspěvku na péči, včetně opravných právních prostředků a mimořádných právních prostředků (vyjádření se k podkladům žadatele, proces odvolání, přezkumné řízení, správní žaloba).

4. Význam sociálního šetření v procesu posuzování stupně závislosti

 • Obecné zásady posuzování zdravotního stavu pro určení stupně závislosti. 
 • Význam sociálního šetření v procesu posuzování stupně závislosti.

5. Vysvětlení procesů

 • Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, přijatelný standard, adaptace na zdravotní postižení, funkční porucha, funkční dopad zdravotního stavu na schopnost zvládání základních životních potřeb.

6. Stupně závislosti a způsoby hodnocení zvládání základních životních potřeb

 • Stupně závislosti u osob do 18 let a starších 18 let.
 • Vymezení základních životních potřeb a jejich podaktivit.
 • Způsob hodnocení zvládání či nezvládání základních životních potřeb pro určení stupně závislosti u osob do 18. let a starších 18. let.

7. Poskytovatelé sociální péče a jejich postavení v systému sociálních služeb

 • Kdo může být poskytovatelem sociální péče v souladu se zákonem o sociálních službách. 
 • Odlišnosti v poskytování sociální péče osobami blízkými a asistentem sociální péče od poskytovatelů sociálních služeb.
 • Postavení pečujících osob v systému sociálního zabezpečení a systému sociálních služeb.
 • Připravované legislativní změny v oblasti příspěvku na péči.

8. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuse, dotazy.

Poznámka: