Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
Lektor: Mgr. Miroslav Havel
Přihlásit
Termín konání: 25. 6. 2024 Číslo kurzu (VS): 24411C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen prakticky pro všechny úředníky ÚSC, jelikož jakákoli tvorba úředních písemností, a i přímé jednání s občany, vyžaduje kultivovaný a věcně strukturovaný projev ať již písemný či verbální.

Přínos kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC, s pravidly jazykové kultury a to jak v písemném, tak i ve verbálním projevu, to vše v kontextu potřeb ÚSC. Pozornost programu se zaměřuje na aplikaci pravidel jazykové kultury při formulaci úředních písemností i při osobním styku s občany.

Program kurzu:

 

1. Úvod

  • Jazyková kultura – co to je a jak jí dosáhnou (kultura jazyka (soustavy), kultura řeči, kultivování jazyka, kultivování řeči). 
  • Význam jazykové kultury pro činnost úředníků ÚSC.

2. Slovní zásoba češtiny 

  • Aktivní / pasivní. 
  • Vnitřní uspořádání slovní zásoby. 
  • Užívání slov cizího původu (s upozorněním na časté záměny a chyby, např. efektní – efektivní, a chybnou výslovnost, např. [demogracije]).

3. Řeč a jazyk

  • Realizace jazykového systému v kontextu potřeb ÚSC – mluvená a psaná, mluvené projevy připravené a spontánní, spisovnost versus nespisovnost (slušnost versus neslušnost).
  • Psané formy úřední komunikace: základní rysy (připravenost, promyšlenější výběr výrazových i stylistických prostředků, věcnost...); jazyková pravidla, kterými je třeba se řídit (Pravidla českého pravopisu, úprava písemností podle ČSN 01 6910) – základní poučení. 
  • Mluvená řeč: rétorika (pravidla dobrého řečníka, včetně dýchání); artikulace (upozornění na chybnou artikulaci, např. zkracování samohlásek – [slyšim], dlouhá výslovnost samohlásek [pívo] ad.; konverzační maximy (Grice: kvantity, kvality, relevance, způsobu); upozornění na užívání floskulí a slovních parazitů (vysíláme signály, připravujeme scénáře...; čili, tedy, že...). 
  • Komunikační situace: při vzájemné interakci mezi úředníky a občany; rozhovor (dialog) – pravidla; telefonický rozhovor; mailová korespondence; psaná korespondence vč. tvorby správních rozhodnutí a dalších úředních dokumentů – výběr vhodných jazykových prostředků (oslovení, struktura textu, vznesení požadavků, žádost, ukončení rozhovoru/dopisu, pozdravy...).

Poznámka: