Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 11. 6. 2024 Číslo kurzu (VS): 24373C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen pro všechny úředníky ÚSC, kteří v rámci svých kompetencí vykonávají kontrolní činnosti ať již v rámci přenesené či samostatné působnosti ÚSC.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je uceleným způsobem představit vybraným úředníkům ÚSC problematiku psychického rozměru kontrolní činnosti, rozměru, který je jedním z méně zřejmých, leč vždy přítomných aspektů kontrolní činnosti, který vždy ovlivňuje osobnost kontrolujícího a tudíž i možný výsledek kontroly. Program důsledně vychází ze zákonných i etických požadavků na provádění kontrolní činnosti a upozorňuje na možné negativní komunikační strategie vedené ze strany kontrolovaného a na nutnost nenechat se jeho manipulativním jednáním při kontrolní činnosti ovlivnit. Program ve své komplexnosti pojednává i o stresové zátěži kontrolujícího a představuje základní možnosti jak tuto zátěž snižovat.

Program kurzu:


1. Úvod do vzdělávacího programu

 • Reflektování psychického rozměru kontrolní činnosti. 
 • Pravidla chování a jednání úředníka nejen při kontrolní činnosti ve světle právních norem. 
 • Právní zakotvení zdvořilého chování a vstřícnosti k dotčeným osobám dle správního řádu (§ 4 odst. 1) a nestranného jednání a rozhodování dle zákona o úřednících (§ 16 odst. 1, písm. f). Význam a požadavky Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy (zejména články: Profesionalita,Nestrannost, Rychlost a efektivita, Střet zájmů, Korupce, Mlčenlivost, Reprezentace atd.).
 • Očekávání, obavy, pravidla.
2. Rizikové aspekty komunikace v rámci kontrolní činnosti a šetření a jak hodně reagovat na různé 
    druhy negativního přístupu ze strany kontorlovaného
 • Specifické rizikové situace, které mohou vzniknout v rámci jednotlivých fází kontrolní činnostiPři zahájení kontroly (předkládání pověření ke kontrole, požadování prokázání totožnosti fyzické osoby, plnící úkoly kontrolované osoby, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor) – zejména odmítání součinnosti ze strany kontrolovaného
 • V průběhu kontrolní činnosti – při pořizování dokumentace, odběru vzorků atp. – zejména odmítání součinnosti, manipulace ze strany kontrolovaného, korupční jednání atp.
 • Závěr kontroly – ukončení kontroly v prostorách kontrolovaného – poučení o dalším postupu (protokol o kontrole a možné podání námitek proti kontrolnímu zjištění) – manipulace a možné výhrůžky ze strany kontrolovaného, korupční jednání.
 • Specifické rizikové situace v rámci vybraných šetření. Sociální šetření pro oblast nepojistných sociálních dávek v přirozeném prostředí žadatele – zejména manipulativní jednání ze strany žadatele či jeho rodiny. Kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu či v případech kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby – riziko možné manipulace ze strany stavebníka, riziko korupčního jednání, riziko agrese.
 • Manipulace – rozpoznání manipulace v komunikaci, její druhy (snaha o vzbuzování soucitu, snaha naklonit si kontrolujícího, korupční jednání) a možné vhodné techniky reakce.
 • Agrese – předcházení, varovné signály vzrůstajícího napětí, usměrňování, zklidnění.
 • Pasivní rezistence – vhodné techniky reakce.
 • Specifika kladení otázek při kontrolní činnosti.

3. Stres při výkonu kontrolní činnosti

 • Možnosti snižování stresu při kontrolní činnosti.
 • Prevence kompenzace stresu při kontrolní činnosti a nácvik vhodných technik.

4. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, dotazy, diskuze.

Poznámka: