Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP
Akreditace: MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR
AK/PV-39/2019
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 19. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21132C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolvent programu získá přehled o obsahu zákona o sociálních službách o jeho prováděcí vyhlášce a taktéž i o dalších souvisejících právních předpisech. Absolvent se seznámí jednak s aktuálním zněním normy a jednak bude rámcově obeznámen i s předpokládaným dalším legislativním vývojem. Absolvent si ujasní význam základních pojmů, blíže se seznámí s klíčovými aktuálními změnami v sociální oblasti a získá přehled o aplikaci jednotlivých ustanovení a případných změn v praxi. V neposlední řadě se účastník obeznámí s možnými informačními zdroji, o které se může opírat v rámci svého praktického působení. 

Přínos kurzu:


Základním právním předpisem pro výkon sociální práce v sociálních službách je zákon o sociálních službách. Tento zákon by měli pracovníci znát důsledně a měli by být schopni sledovat jeho změny a aplikovat jej na situaci klienta i svého zařízení. Tento zákon klade požadavky i na úředníky v sociální oblasti a taktéž na opatrovníky, kteří velmi často spolupracují se sociálními službami. Zákon o sociálních službách upravuje také činnost Úřadu práce na úseku Příspěvku na péči. V souvislosti s touto dávkou je potřeba znát i jednotlivá posudková kritéria. Samotný zákon je prováděn vyhláškou, jejíž znalost je také předmětem této přednášky. Zákon o sociálních službách i prováděcí vyhláška byla již mnohokráte novelizovaná. Tyto novely mají více či méně významný vliv na výkon sociální práce, proto je třeba je účastníkům v dostatečném předstihu představit, nebo je naopak i dodatečně informovat, aby se při výkonu své profese nedopouštěli pochybení. 

Program kurzu:


1. Úvod

2. Zákonný podklad a zařazení v sociálním systému

  • Přehled současně platné právní úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZSS) a o dalších současně platných, souvisejících právních předpisech ČR.
  • Vymezení zákona o soc. službách v systému sociálního zabezpečení.
  • Publikace, metodika (zdroje).

3. Základní pojmy

  • Zdravotní postižení, osoba závislá, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, sociální služba, poskytovatel sociální služby, smluvní povinnost, úhrada, nepříznivá situace, cílová skupina.

4. Příspěvek na péči I.

  • Pojem, podstata, posudková kritéria, závislost, správní řízení (žádost, lhůty, sociální šetření, lékařský nález, posouzení posudkovým lékařem, nahlížení, námitky, rozhodnutí), výše nároku, výplata, povinnosti žadatele a poskytovatele.

5. Příspěvek na péči II.

  • Specifika řízení o příspěvku na péči, role opatrovníka, role pečující osoby, možnosti opravných prostředku, průtahy v řízení a souvztažnost s dalšími právními předpisy.

6. Sociální služby - základní povinnosti

  • Registrace, vzdělání, uživatel, vnitřní řád, domovní řád, stížnostní řád, standardy, detence, povinnosti a kompetence pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.

7. Sociální služby – smlouvy

  • Jednání se zájemcem, cílová skupina, uživatel, obsah smlouvy (dokumentace) - písemná/konkludentní, za úhradu/bez úhrady, plná/snížená úhrada, rozsah služby.

8. Sociální služby – změny

  • Dopad současných novinek, aktuální stav, připravované změny, přechodná ustanovení

9. Závěr

  • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování 

Poznámka:

Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP