Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Úřední a obchodní korespondence
Akreditace: MV ČR
AK/VE-234/2014;
MV ČR
AK/PV-514/2014
Lektor: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 22. 6. 2023 Číslo kurzu (VS): 23277
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Úředníkům územní samosprávy, jejichž odborná činnost je spjata s nutností vedení úřední či obchodní korespondence, a to ať již v rámci správních činností (např. výzva, předvolání, součinnost), či na úseku vlastního hospodaření obce (např. poptávky atp.).

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit úředníky státní správy a územní samosprávy se zásadami formálně správného psaní, stylizace a úpravy úřední a obchodní korespondence, oficiálních i interních písemností, a to nejen tištěných, ale i elektronických (e-maily, datové schránky apod.). Účastníci si ujasní klíčová pravidla v oblasti stylistiky úředních písemností, která následně aplikují do praxe tvorby dokumentů tvořených v rámci správních či jiných odborných činností (výzva, předvolání, rozhodnutí, poptávka atp.). Účastníci získají informace o změnách v nové české státní normě pro úpravu dokumentů (ČSN 01 6910), o zásadách korespondenčního stylu a o aktuálních pravidlech českého pravopisu a mluvnice.

Získají nejen užitečné znalosti z této oblasti, ale i důležité informace o tištěných a elektronických zdrojích, ve kterých se mohou sami poučit.

Program kurzu:

 

1. Všeobecný úvod 

 • Představení lektora, účastníků - jejich zkušenosti a očekávání od programu. 
 • Základní informace o ČSN 01 6910 a kodifikačních jazykových příručkách, o míře jejich závaznosti a aktuálních změnách. 
 • Informace o základních zásadách a postupech při psaní úřední a obchodní korespondence. 
 • Informace o zdrojích poučení o jazyce, úpravě písemností a zásadách úřední korespondence (tištěné a elektronické zdroje).

2. Komunikační normy a postupy v úřední korespondenci 

 • Zásady administrativního stylu: výběr přiměřených (neutrálních a spisovných) jazykových prostředků, včetně důrazu na správné užívání cizích slov (kolidovat x konsolidovat, antedatovat x *antidatovat, exekuce – exekvovat). 
 • Jazykové, stylizační a obecně komunikační normy v korespondenci. 
 • Rozdíly ve stylizaci interních, méně formálních písemností a oficiálních, formálních textů (např. pracovní e-maily x oficiální dopisy, případně obchodní x osobní dopisy).

3. Grafická stránka písemností podle ČSN 01 6910 

 • Celková úprava dopisů a dalších typů písemností (umístění jednotlivých informací, textový sloupec, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje).
 • Náležitosti pro správné psaní adres. 
 • Začátek a konec dopisu (oslovení, pozdrav, podpis, razítko, parafování, přílohy apod.). 
 • Text dopisu (zvýrazňování textu, členění textu na odstavce, textový sloupec, psaní výčtů, několikastránkové dopisy apod.). 
 • Specifika grafické úpravy elektronických dokumentů: e-maily, dokumenty zasílané prostřednictvím datových schránek apod.

4. Krátce o dalších typech úředních písemností 

 • Rozhodnutí, výzva, předvolání, výroční zpráva, zápis ze schůze, pozvánka, prezenční listina, oběžník apod.

5. Pravopis 

 •  Interpunkce:

   - Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo. 
   - Čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného 1. 1. 2011).
   - Čárka před výrazy respektive, tj., a to, včetně a jinde. 
   - Čárka.


 • Velká písmena:

   - Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární             město Liberec, Úřad městské části Praha 4  apod.). 
   - Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů (tato             smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č.xy apod.). 
   - Honorifikační funkce velkých písmen: zájmena Vy, Váš v korespondenci.


 • Psaní i–y a shoda přísudku s podmětem:

   - Psaní i – y v koncovkách jmen (manželé Novákovi x pro Novákovy apod.). 
   - Složitější případy shody přísudku s podmětem (Úřad městské části Prahy 12, kulturní oddělení, uspořádal (i       uspořádalo) anketu.). 
   - Cizí slova: dis- a dys- (disfunkce – dysgrafie), poly- a poli- (polyfunkční – poliklinika).


 • Různé:

   - Spřežky (zato – za to), přípony icí – ící (řídící – řídicí), složená přídavná jména (administrativně-právní x            trestněprávní, dvoudenní x 2denní), tituly (způsob zápisu, pořadí), kdybyste, abyste x nikoli kdybyjste,            abyjste. 
   - Oslovování – tvoření tvarů 5. pádu, oslovování akademickým titulem / pracovní funkcí (pane Němče/Němci, pane řediteli). 
   - Přechylování: paní Nováková – paní Novák. 
   - Právní a jazykové aspekty přechylování, jak řešit sporné případy, jak zacházet s nepřechýleným jménem atd. 


6. Stylistika úředních písemností

 • Důraz na jednoznačnost, srozumitelnost a kultivovanost textu. 
 • Slovosled a změna významu. 
 • Správné vazby (Je třeba uvažovat i případné komplikace x o případných komplikacích). 
 • Hromadění předložek (Posíláme Vám dopis v souvislosti s v září provedeným přečíslováním účtů).
 • Upozornění na nejčastější chyby (např. dlouhá a komplikovaná souvětí).

7. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: