Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
Lektor: Mgr. Jan Kučera
Přihlásit
Termín konání: 4. 4. 2023 Číslo kurzu (VS): 23254C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, kteří se v rámci svého odborného působení věnují problematice vymáhání pohledávek a to i cestou výkonu rozhodnutí a exekucí.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je představit absolventům problematiku výkonu rozhodnutí a exekucí, seznámit je s jednotlivými druhy, způsoby a aspekty výkonu rozhodnutí. Absolventi se dále seznámí s problematikou exekučních sporů a se specifiky exekučního řízení podle exekučního řádu. Cílem semináře je prohloubit a aktualizovat znalosti a dovednosti úředníků zabývajících se danou problematikou a přispět k co nejkvalifikovanějšímu výkonu činnosti ÚSC na úseku vymáhání pohledávek.  

Program kurzu:


1. Úvod

 • Základní teorie, vznik dluhu, informace o exekucích obecně.
 • Obecná ustanovení:

  - Obecné výklady.
  - Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí.
  - Druhy soudního výkonu rozhodnutí.
  - Způsoby výkonu rozhodnutí podle jejich účinků.
  - Titul pro výkon rozhodnutí..


2. Výkon rozhodnutí ukládajících peněžité plnění

 • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, přikázáním pohledávky z účtu, přikázáním jiných peněžitých pohledávek, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí.
 • Ocenění.
 • Dražba.
 • Rozvrh.
 • Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem, správou nemovité věci, postižením jiných majetkových práv.

3. Výkon rozhodnutí ukládajících nepeněžité plnění

 • Obecné výklady.
 • Výkon rozhodnutí vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů.
 • Na zastupitelná plnění.
 • Na nezastupitelná plnění.
 • K obnovení předešlého stavu.

4. Výkon rozhodnutí soudem schválených dohod o výchově nezletilých dětí


5. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným


6. Exekuční spory

 • Spory řešené v rámci řízení o výkon rozhodnutí.
 • Spory řešené v nalézacím řízení.

7. Specifika exekučního řízení podle exekučního řádu

 • Obecně o exekučním řízení.
 • Návrh a nařízení exekuce.
 • Zjišťovaní majetku povinného.
 • Obrana povinného.
 • Náklady exekuce.

7. Závěrečná diskuze, dotazy
 

Poznámka: