Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Akreditace: MPSV ČR
2016/0682-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Barbora Rittichová
Přihlásit
Termín konání: 27. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20472
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Účastník  programu se v uceleném přehledu seznámí s problematikou opatrovnictví, získá přehled o aktuální legislativní úpravě a o souvisejících právních normách, seznámí se s možnostmi, podmínkami a procesem omezení svéprávnosti a s možnými alternativami, získá vhled do procesních aspektů vzniku opatrovnictví, přehled o povinnostech opatrovníka, o možných zásazích do práv osoby pod opatrovnictvím i o významu, funkci, složení a rozhodování opatrovnické rady.

Přínos kurzu:

Vzdělávací program seznámí účastníky s problematikou opatrovnictví jako celku, s možnostmi, podmínkami a procesem omezení svéprávnosti a s možnými alternativami k tomuto opatření, s institutem opatrovnické rady a jejím významem, a to vše v kontextu aktuálního legislativního stavu v komparaci s dříve platnými právními úpravami. Právě na základě tohoto srovnání je zřejmá celková změna koncepce pojetí problematiky, její účel, cíl a význam pro budoucí vývoj. Program je pro získání celkového vhledu do tématu doplněn i o poznatky ze zahraniční praxe.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Změna koncepce nahlížení na schopnost právně jednat u osob se zdravotním postižením

 • Představení nové koncepce, účel, cíl, kde je zakotvena, z čeho vychází.
 • Negativa předchozího stavu v praxi

3. Omezení svéprávnosti

 • Omezení svéprávnosti v NOZ
  - Podmínky pro omezení – dříve a dnes
  - Proces omezení svéprávnosti

4. Omezení svéprávnosti - Zásahy do souvisejících práv

 • Právo na uzavření sňatku, právo na rodičovskou odpovědnost, právo volit a další

5. Alternativy k omezení svéprávnosti

 • Nové alternativy k omezení svéprávnosti
 • Zástupce členů v domácnosti, nápomoc při rozhodování, předběžné prohlášení a další vybrané, úprava v zákoně a v praxi, zajímavosti ze zahraniční praxe

6. Opatrovnictví

 • Institut opatrovnictví v NOZ, typy opatrovníků, jmenování opatrovníkem, procesní aspekty, povinnosti opatrovníka, zásahy do práv osoby pod opatrovnictvím

7. Opatrovnická rada, vznik a funkce 

 • Představení institutu opatrovnická rada (dále jen OR), kdy osoba může mít opatrovnickou radu, k čemu je OR být členem OR. Jak probíhá založení rady. Jak a kdy rozhoduje.

8. Závěr

 • Závěrečné shrnutí obsahu celého kurzu, diskuze, dotazy

Poznámka: