Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 13. 6. 2024 Číslo kurzu (VS): 24354
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2290 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Školská 1736/12, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program směřuje primárně k posílení vědomí o principiálně etickém základu profesní činnosti v sociální oblasti. Vychází ze skutečnosti, že jedině vlastní svobodné rozhodnutí a ochota jednotlivce realizovat v praxi etické principy a hodnoty, může přinést konkrétní výsledky vedoucí ke zvýšení úrovně etiky jednání při výkonu práce v sociální oblasti. V tomto směru si klade předkládaný vzdělávací program vysoké cíle, přičemž není koncipován jako formální záležitost končící dnem absolvování semináře, ale jako započatý proces, jehož finálním výsledkem a produktem je změna, případně posílení individuálních postojů a přístupů k dané sociální oblasti a jejich přenesení do konkrétní práce i při výkonu práce v sociálních službách. Seminář je veden zážitkovou formou - tak, aby si jeho absolventi mohli předkládané etické principy a postoje skutečně osvojit a začít je uplatňovat při své profesní činnosti.

Přínos kurzu:

Absolventi vzdělávacího programu si v rámci školení doplní své odborné kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti poskytování sociálních služeb o vědomé aplikování etických zásad při výkonu své činnosti. Internalizace etických hodnot a principů do pracovní činnosti jim umožní osvojení si vyšší úrovně profesionality při jednání s klienty. Absolvované vzdělávání uschopní pracovníky sociálních služeb k praktické aplikaci etických zásad v každodenním jednání s klienty, což bude v konečném důsledku přínosem pro obě strany.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu

2. Co znamená pojem Etika?

 • pojem etika
 • historie etiky
 • etická povaha problémů současného světa

3. Etika v sociální oblasti

 • etický kodex sociálních pracovníků České republiky
 • etické jednání v sociálních službách

4. Deset stupňů etického jednání

 • komunikace
 • pozitivní hodnocení sebe
 • pozitivní hodnocení druhých
 • kreativita a iniciativa
 • vyjadřování a komunikace citů
 • interpersonální a sociální empatie
 • asertivita
 • reálné a zobrazené vzory
 • prosociální jednání v osobních vztazích
 • prosociální jednání ve veřejném životě

5. Etické jednání v profesním životě

 • přínos etického jednání v profesním životě
 • proces internalizace etických hodnot a principů

6. Závěr

 • rekapitulace obsahu kurzu
 • dotazy
 • řízená diskuze

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.