Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Nový stavební zákon
Akreditace: MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová
Přihlásit
Termín konání: 18. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22413
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:30 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Plzeň Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Centrum Éčko, Guldenerova 17, Plzeň
Počet vyuč. hodin: 7
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona, a to jako ucelená informace o změnách, které nový stavební zákon do této praxe přinese. Pozornost je taktéž zaměřena na přehled o změnách v činnosti dotčených orgánů.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů, ale také odbornou veřejnost s novým stavebním zákonem, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Období mezi platností a účinností je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Na semináři bude  podána základní informace o  obsahu zákona se zaměřením na porovnání stávající  a nové zákonné úpravy včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů.

Program kurzu:

 

1. Pojmy stavebního zákona

 • Stavba, stavby drobné, jednoduché, vyhrazené. 
 • Soubor staveb. 
 • Změna stavby. 
 • Terénní úprava. 
 • Reklamní zařízení, stavba pro reklamu.

2. Základní pojmy

 • Budova, bytový dům, rodinný dům, ubytovací zařízení, stavba pro výrobu. 
 • Byt, místnost, obytná a pobytová místnost, pobytová a zastavěná plochy.

3. Stavební správa

 • Nejvyšší stavební úřad. 
 • Specializovaný a odvolací stavební úřad. 
 • Krajské stavební úřady. 
 • Územní pracoviště.

4. Požadavky na výstavbu

 • Požadavky na vymezování pozemků. 
 • Požadavky na umisťování staveb. 
 • Technické požadavky na stavby. 
 • Výjimky z požadavků na výstavbu – řízení o výjimce.

5. Činnosti ve výstavbě

 • Vybrané činnosti. 
 • Projektová činnost. 
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru. 
 • Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav.

6. Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, 

 • Zařízení povinnosti stavebníka, projektanta, zhotovitele, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, vlastníka, vedení stavebního deníku.

7. Stavební řád

 • Úkony před zahájením řízení – předběžná informace. 
 • Dotčené orgány – vyjádření, koordinované vyjádření, lhůta, změnový zákon. 
 • Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. 
 • Řízení o povolení záměru – účastníci, obsahové náležitosti žádosti, souhlas vlastníka:

    - zahájení řízení, námitky účastníků, připomínky veřejnosti, posuzování záměru, lhůty

    - náležitosti povolení, platnost, změna povolením

    - zrychlené řízení

    - změny vyžadující/nevyžadující povolením

    - změna využití území, dělení a scelování pozemků, ochranné pásmo

    - rámcové povolení

 • Záměr EIA – žádost, posudek, účastníci, náležitosti rozhodnutí. 
 • Užívání staveb – kolaudace, náležitosti žádosti, účastníci, náležitosti rozhodnutím. 
 • Předčasné užívání. 
 • Zkušební provoz. 
 • Rekolaudace. 
 • Odstraňování staveb na žádost a z moci úřední, procesní úprava, opakované řízení a nové povolení.
 • Mimořádné postupy.

8. Informační systém veřejné správy

 • Portál stavebníka. 
 • Národní geoportál územního plánováním. 
 • Evidence stavebních postupů. 
 • Evidence elektronických dokumentací.

9. Autorizovaný inspektor

 • Podmínky k výkonu činnosti, výkon činnosti.

10. Kontrola

 • Podmínky pro kontrolní činnost, vstupy na pozemky, opatření k nápravě, působnost stavebního úřadu.

11. Odvolání

 • Postup odvolacího orgánu.

12. Soudní přezkum

 • Lhůta, nepřípustnost žaloby, odkladný účinek.

13. Přechodná ustanovení


14. Závěr

 • Diskuze, dotazy. 

Poznámka: