Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vybrané otázky z praxe opatrovnictví z pohledu sociálních služeb
Akreditace: MPSV ČR
A2019/0031-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 9. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22305C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolvent by měl nabýt znalostí v právním pojetí pomoci a podpory osoby neschopné samostatného jednání:  kdo a kdy může právně jednat ve veřejném a soukromém právu, kdy je vhodné řešit podporu, kdy zastupování a kdy opatrovnictví, kdy lze ustanovit osobě opatrovníka s omezením svéprávnosti a bez omezení. V jakých případech se ustanovuje opatrovník pro řízení a zvláštní příjemce, dopad opatrovnictví do správního a občanského práva, postupy opatrovnictví potřebné k zajištění běžné správy opatrovance, právní rizika opatrovnictví a odpovědnosti za škodu na straně opatrovance i opatrovníka, sociální služba ve spolupráci s veřejným opatrovníkem, sociální služba ve spolupráci s laickým opatrovníkem, sociální služba s klientem, který už zase není schopen jednat – co, kdy, kde a jak a kdo vyřizuje.

Přínos kurzu:

Osoby, které nemohou samy za sebe jednat, si mohou svým konáním velmi ublížit (mohou dělat dluhy, neúčelně a prodělečně prodávat majetek, rozhodovat se v osobních záležitostech ke své škodě).  Proto je nutné je chránit a nový občanský zákoník k tomu nabízí široké možnosti. Je třeba osvětlit, kdy už je nutné omezit svéprávnost, kdy a v jakém případě je vhodnější jiný institut. Jak nám v sociální práci může pomoci zastupování a kdy je vhodná podpora? Jak v praxi podat návrh, a jak soudy rozhodují. Kdo a jak se má starat, co musí vyřídit, kde se osoba bude zodpovídat. Jaké má oprávnění a povinnosti opatrovník, zástupce nebo podpůrce. Jak formálně postupovat, jak pomáhat lidem s postižením, co mohou a co nemohou. Jaký dopad má jejich postižení do smluvního práva s poskytovatelem sociálních služeb, kdo, kdy a jak, co podepisuje a za co kdo odpovídá. Kdo a kdy hradí škodu?

Program kurzu:

1.Úvod

 • představení lektora 
 • cíle kurzu 
 • očekávání účastníků

2. Základní pojmy

 • znění zákona 
 • právní osobnost 
 • svéprávnost 
 • omezení 
 • právní jednání

3. Právní jednání - platnost vs. neplatnost 

 • kdy se může osoba podepsat 
 • kdy nahrazujeme podpis opatrovníkem, podpůrcem, zástupcem a plnou mocí 
 • zastupování před správní úřadem

4. Pojetí dle občanského zákoníku 

 • podpora/nápomoc-podání na soud 
 • náležitosti smlouvy 
 • odpovědnost za škodu 
 • zastoupení členem domácnosti 
 • opatrovnictví bez omezení 
 • opatrovnictví s omezením svéprávnosti-podmínky 
 • průběh řízení 
 • opatrovnická rada

5. Opatrovnictví    

 • postupy úřadu jakožto veřejného opatrovníka
 • postupy sociální služby 
 • o soupis majetku
 • vyúčtování 
 • odpovědnost vůči soudu 
 • povinnosti opatrovníka 
 • zdravotní péče 
 • ohodnocení opatrovníka

6. Dopad omezení svéprávnosti 

 • smlouvy, finance a majetek 
 • rodinné vazby
 • pracovní schopnosti 
 • dědění a předběžné prohlášení 
 • rozhodování o vlastním zdraví
 • jednání s veřejnou správou a soudem 
 • jednání v rámci občanského soužití
 • trestní odpovědnost

7. Praxe 

 • změny oproti stavu účinnosti nového občanského zákoníku 
 • soudy 
 • úřady 
 • postupy

8. Závěr

 • řízená diskuze 
 • dotazy

Poznámka: