Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění

Smluvní podmínky

Organizační podmínky

 1. Přihláška je závaznou objednávkou. Doručením vyplněné přihlášky poskytovateli vzniká oficiální smluvní vztah.
 2. Přihlašovací formulář lze odeslat emailem či poštou. Poskytovatel zašle objednateli email stvrzující obdržení přihlášky, která bude zařazena dle data přijetí. Přihlášky došlé poštou poskytovatel není povinen potvrzovat. Po uplynutí termínu uzávěrky je možné přihlášení do kurzu konzultovat telefonicky.
 3. V případě překročení kapacity kurzu bude poskytovatelem objednateli do 2 pracovních dnů nabídnut náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data, místa, popřípadě zrušení kurzu. Poskytovatel bude objednatele o zrušení kurzu včas informovat. Poskytovatel nehradí objednateli žádné případné náklady spojené se zrušením kurzu.
 5. Před samotným zahájením kurzu je poskytovatel povinen provést prezenci účastníků. Prezence proběhne vždy půl hodiny před časovým termínem zahájením kurzu.

Platební podmínky

 1. Úhradu ceny kurzu objednatelem lze provést:
  • bankovním převodem  - fakturou, kterou obdrží účastník přímo na kurzu, popř. mu bude doručena poštou. Splatnost faktury bude stanovena na 14 dní od data konání kurzu,
  • zálohovou fakturou, bankovním převodem na účet poskytovatele č. 2800192871/2010 pod VS uvedeným na přihlášce jednotlivého kurzu, a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení kurzu,
 2. Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad o zaplacení kurzu a předat jej nejpozději v den konání kurzu objednateli. Daňový doklad nebude vystaven u bankovních převodů plateb, které nebudou před datem konání kurzu připsány na bankovní účet poskytovatele. 

Stornovací podmínky

 1. Přihlášku kurzu je možno ze strany objednatele stornovat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení kurzu. Pokud dojde ze strany objednatele k odhlášení z účasti na kurzu v termínu kratším 5-ti pracovních dnů, není poskytovatel povinen vracet zaplacené kurzovné a v případě dosud neuhrazené platby, bude objednateli fakturovat celkovou částku za kurz v plné výši.
 2. V případě potřeby má objednatel možnost zaslat na kurz náhradníka.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných společností Institut
  Bernarda Bolzana, v. o. s. (dále jen "účastníci"), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  
 2. Účastníci souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum
  a místo narození, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, informace o předchozích
  objednávkách.
 3. Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů Institutem Bernarda Bolzana, v. o. s.,
  a to pro účely evidence účastníků vzdělávacích akcí a pro účely zasílání informací
  a obchodních sdělení.
 4. Účastníci souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek vzdělávacích aktivit na e-mail uvedený
  v přihlášce (dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).
  Zasílání lze kdykoliv na základě požadavku účastníka zrušit (e-mailem, telefonicky nebo poštou). 
 5. Osobní údaje mohou být využity pro marketingové účely výhradně Institutem Bernarda
  Bolzana, v. o. s., a nemohou být poskytnuty třetím osobám.