Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění

GDPR

Ochrana osobních údajů v naší společnosti


1. Úvod


Zpracování a ochrana osobních údajů Vás našich klientů patří, a vždy patřila, k našim prioritám.
V souvislosti se vstupem Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen „GDPR“) jsme pro Vás připravili tento informační přehled týkající se způsobů a účelů zpracování vašich osobních údajů. 


2. Účel zpracování osobních údajů


Naše společnost se zabývá výhradně vzdělávací činností, přičemž se v rámci nabídky našich programů zaměřujeme zejména na témata důležitá pro územně samosprávné celky a pro organizace zabývající se činností v sociální oblasti. Naše vzdělávací programy jsou až na ojedinělé výjimky řádně akreditovány MV ČR a MPSV ČR, z čehož pro nás plyne povinnost zpracovávat určité konkrétní osobní údaje účastníků našich programů (viz níže). V nezbytné míře zpracováváme údaje i o organizacích, které vysílají své pracovníky (účastníky) na některou z našich vzdělávacích aktivit.

K této věci doporučujeme Vaší pozornosti  Stanovisko ÚOOÚ  k uvádění osobních údajů účastníků kurzů na vydávaných osvědčeních dle zákona o úřednících uveřejněném na stránkách MV ČR.
V případě Vašeho zájmu je naleznete ZDE.


3. Způsoby shromažďování osobních údajů


Osobní údaje shromažďujeme buď on-line - na základě vyplnění přihlášky na některou z našich vzdělávacích aktivit, nebo off-line, a to v případě, kdy se účastník dostaví na aktivitu bez předchozího přihlášení. V tomto případě, jsou jeho nezbytné osobní údaje spolu s nezbytnými údaji o zaměstnavateli, který jej na aktivitu vyslal, zpracovány naším oprávněným pracovníkem a následně zadány do interního elektronického systému (dále IES).


4. Zpracovávané osobní údaje


Mezi údaje, které shromažďujeme a zpracováváme o Vás, našich klientech, patří zejména:

 • Titul,
 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • místo narození, 
 • e-mail  a telefon – pokud byly v přihlášce uvedeny,
 • údaje o zaměstnavateli, který klienta na vzdělávací aktivitu vysílá (Název a sídlo organizace, IČ, DIČ,   č. účtu, e-mail, telefon)
 • informace o absolvování či neabsolvování vzdělávací aktivity jak v rámci IES, tak i v archivu        vzdělávacích aktivit. 


5. Právní základ pro zpracování osobních údajů


Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Oprávnění ke zpracování osobní údajů pramení zejména ze skutečností:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě  případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údaj vyžadující ochranu   osobních údajů.


6. Uchovávání osobních údajů


Osobní údaje jsou uchovávány pouze na dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly shromážděny, a to v souladu s dobou stanovenou právním rámcem ČR.


7. Ochrana osobních údajů


Nakládání s osobními údaji je v rámci naší společnosti spojeno s celou řadou bezpečnostních opatření. Údaje uchovávané v rámci IES jsou chráněny především silně restriktivní politikou přidělování přístupových práv našim oprávněným pracovníkům. K údajům obsaženým v archivu vzdělávacích aktivit (prezenční listiny, nevydaná osvědčení) mají taktéž přístup pouze oprávnění pracovníci. Naši oprávnění pracovníci jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů, přičemž v interním Pracovním řádu nechybí poučení o povinnostech a pravidlech ochrany osobních údajů našich uživatelů. Celkově systémově uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů. Systém opatření k ochraně osobních údajů je pravidelně analyzován a aktualizován.


8. Souhlas a jeho odvolání


Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím Vašich osobních údajů za účelem stanoveným v bodu 2.


9. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů 


 • právo na přístup k osobním údajům 
 • právo na jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních údajů 
 • právo na výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud je souhlas odvolání
 • právo na omezení zpracování 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
 • právo na přenositelnost údajů.

Svá práva můžete uplatnit buď osobně v sídle naší společnosti (doporučujeme předem si domluvit termín), elektronicky, nebo písemně (viz Kontakty)


10. Automatizované rozhodování


Naše společnost neprovádí automatizovaná rozhodnutí


11. Kontakty


Sídlo:

Institut Bernarda Bolzana v.o.s.

Malátova 395/13

150 00 Praha 5 – Smíchov


Dat. schránka: dyn7dy3

E-mail: ibb@ibb.cz

http://www.ibb.cz/


Statutární orgán:

PhDr. Eva Maříková

Tel.: 608 887 997


Praha 25. 5. 2018

aktualizováno 18. 6. 2018