Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění

Náhradní plnění

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
 
Institut Bernarda Bolzana, v. o. s
. se od října 2013 stal společností, která v rámci svého realizačního týmu zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.  Tato skutečnost nás kromě jisté hrdosti opravňuje i k možnosti nabízet své vzdělávací aktivity i formou tzv. náhradního plnění. Následující text by Vám měl pomoci zorientovat se v dané problematice a popsat konkrétní způsob realizace náhradního plnění. Níže uvedené informace o způsobu náhradního plnění prostřednictvím čerpání výrobků nebo služeb se týkají všech poskytovatelů náhradního plnění a tudíž by Vám měly napomoci i v případě odběru náhradního plnění od jiného poskytovatele. Domníváme se, že možné zefektivnění nakládání s finančními prostředky formou náhradního plnění, je sice nespornou ekonomickou výhodou, ale že hlavní význam náhradního plnění spočívá někde mimo kategorie účetních položek, tedy v oblasti lidství a pomoci druhému.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění  je zakotveno v zákoně   č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a v prováděcí vyhlášce
č. 518/2004 Sb.
Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále pouze OZP) v případě, kdy celkový počet zaměstnanců přesahuje 25 osob. Povinný podíl OZP činí 4% na celkovém počtu zaměstnanců.

V případě, že zaměstnáváte 26 osob a více, jste povinni zvolit jednu z následujících možností:

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  2. odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v hodnotě 259 329 Kč bez DPH organizaci, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění, nebo
  3. odvést do státního rozpočtu částku 92 618 Kč.
  4. Zvolit kombinaci postupů uvedených v bodech 1 až 3

Pozn.: Výpočty jsou koncipovány při zaměstnávání 26 osob s nulovým podílem OZP. Výše uvedené částky jsou orientačně platné pro rok 2022.


V případě, že zaměstnáváte větší počet zaměstnanců (přesahující 26) doporučujeme Vám pro orientační výpočty zajímavý kalkulátor náhradního plnění:


Kalkulátor náhradního plnění


JAK VŠE VYPADÁ V PRAXI?

V případě, že se rozhodnete plnit svou zákonnou povinnost způsobem popsaným v bodech
2 a 4 ve spolupráci s naší organizací, potom Vám můžeme nabídnout odběr našich služeb, nebo zadání zakázek pro naši společnost. Výhodou tohoto způsobu spolupráce je to, že prostředky vložené do vzdělávání Vašich zaměstnanců, můžete uplatnit v rámci řešení povinného podílu OZP, a tudíž vynaložit své prostředky s maximální efektivitou.

Jako nejvýhodnější způsob spolupráce doporučujeme včasné objednání našich služeb (nebo služeb či zboží jiných poskytovatelů), jelikož každý poskytovatel, a tudíž i naše společnost, je vázán maximálním ročním limitem v poskytování náhradního plnění (v závislosti na počtu OZP, které zaměstnává). Po překročení limitu již není možné, v rámci téhož roku, naše služby v této podobě nabízet. Vzhledem k zavedení elektronické evidence je nezbytné, abyste nás včas informovali o svém záměru využít našich služeb v režimu náhradního plnění, jelikož naší povinností je zadat veškeré nezbytné údaje do elektronického systému nejpozději do 30 dnů od úhrady za naše služby. Pokud nebudeme disponovat včasnou informací o tom, že si vzdělávací akci přejete zahrnout do svého plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nebudeme již moci po uvedené lhůtě toto plnění do systému zadat a vy si jej nebudete moci započítat.


JAK NÁS INFORMOVAT O VAŠEM ZÁMĚRU VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB PRO ÚČELY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

1. Pokud uvažujete o tom, že od nás budete odebírat služby kontinuálně po celý rok, doporučujeme Vám uzavřít s námi tzv. Rezervační dohodu, kterou Vám zaručíme Vámi požadovaný objem finančních prostředků v rámci náhradního plnění. Všechny naše služby budeme po uhrazení automaticky zadávat do elektronické evidence.

2. Pokud si přejete využít našich služeb nahodile, což je samozřejmě možné, je zapotřebí, abyste nás
o této skutečnosti vždy informovali, a to nejlépe těsně po konání kurzu (aby byla jistota, že se zástupci Vaší organizace skutečně dostavili), a to buď e-mailem, nebo telefonicky.


ZMĚNY V OBLASTI PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM v roce 2017 od 1. 10. 2017

Dne 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V souvislosti s touto novelou vzniká nově elektronická evidence objemu náhradního plnění, která bude přístupná na stránkách MPSV ČR.


Informace důležité pro odběratele

Pro odběratele dochází zavedením elektronické evidence k odstranění povinnosti uvádět údaje
o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu.
Odběratelé tedy budou jako doposud ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobu jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách (ty budou obsaženy v elektronické evidenci).

Odpovědností odběratele je realizovat odběr služeb, výrobků či zakázek v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem
, odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem o zaměstnanosti řešena.

Pro předcházení případných sporů MPSV ČR odběratelům doporučuje, aby stanovili odpovědnost za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno náhradní plnění povinného podílu, dodavateli prostřednictvím smluvního ujednání, a to včetně sankcí.

Pokud dodavatel odběrateli deklaruje náhradní plnění, avšak v evidenci ho v předepsané lhůtě neuvede, odběratel si ho nezapočítá. Nicméně tím, že novela dodavateli ukládá povinnost vložit do evidence údaje o poskytnutém plnění do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení, získává odběratel průběžnou informaci o tom, zda byl či nebyl dodavatelem zahrnut do režimu náhradního plnění.

Oficiální zdroj informací:

 Informace Úřadu práce ČR
Těšíme se na spolupráci.Dokumenty k náhradnímu plnění ke stažení zde: